Nyhedsservice
Hvis du skriver dit navn og e-mail adresse i felterne herunder og trykker på send, vil vi fremover sende dig nyheder omkring lokalrådets arbejde m.v. Du kan altid framelde dig igen, ved at følge samme procedure <% dim strMailinglist, strRecipient, strPassword, strSMTP dim strPath, strEmail, strSenderName, strOriginator, strResult strMailinglist = "nyheder@frederiksbergraad.dk" 'Mailingliste adresse strRecipient = "listserv@frederiksbergraad.dk" 'Navn på din listserv strPassword = "raad" 'Kodeordet til listserv strSMTP = "websmtp.frederiksbergraad.dk" 'Den SMTP du vil sende mailen igennem strPath = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strEmail = Request.Form("email") strSenderName = Request.Form("name") strOriginator = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") Function SendMail(strBody) Set objMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail") objMail.ISOEncodeHeaders = False obJMail.ContentTransferEncoding = "8bit" objMail.ServerAddress = strSMTP objMail.SenderName = strSenderName objMail.Sender = strEmail objMail.Subject = "" objMail.AddRecipient strRecipient objMail.Priority = 3 objMail.AddHeader "Originating-IP", strOriginator objMail.Body = strBody objMail.Execute Set objMail = Nothing End Function If Len(Request.Form("email")) = 0 Then %>
Name:

Email Address:

<% Else Select Case Request.Form("submit") Case "Frameld" strResult = "leave " & strPassword & " " & strMailinglist SendMail(strResult) Response.Write "

Adressen " & Request.Form("email") & " er nu frameldt Lokalrådets nyhedsliste.

" Case Else ' Tilmeld er standard så det også virker ved tryk på Enter. strResult = "join " & strPassword & " " & strMailinglist SendMail(strResult) Response.Write "

Adressen " & Request.Form("email") & " er nu tilmeldt Lokalrådets nyhedsliste.

" End Select End If %>