Brev til Sorø Kommune

Frederiksberg Lokalråd

Sorø kommune,
Rådhuset
4180 Sorø

 

Sorø den 21. november 2005

Bemærkninger til lokalplan 102 – Boligområde ved Liselund, Sorø

I Frederiksberg Lokalråds aktivitetsplan står der som pkt. 8:

”Liselund Frugtplantage skal nu inddrages og planlægges til nyt boligbyggeri – ikke ”bare” en ny udstykning, men et unikt nyt kvarter, som gør bydelen endnu mere interessant at færdes og bo i.”

Med det udgangspunkt, har vi løbende drøftet mulighederne, både med repræsentanter fra kommunen og lokale borgere – sidst på vælgermødet den 10. november hvor 7 kandidater og 60 borgere deltog.

Møder med kommunale repræsentanter har blandt andet været:

Møde med Poul Mikkelsen(PM), Jens Nygaard og Flemming Olsen den 10. marts 2005 med bemærkning fra PM: ”Udstyk Liselund og lad udstykningen være dynamo for udbygningen af Frederiksberg”.

Møde med Ivan Hansen, Ole Bay og Vinnie Skovsted den 5. april 2005 hvor der står i referatet: ”Der er ingen tidsplan for, hvornår der vil blive arbejdet videre med sagen” og så – pludselig:

Invitation fra borgmesteren til at deltage i et møde den 27. september vedr. området ved Liselund. Her fik vi – til orientering – forelagt forslag til lokalplan 102, som dagen efter skulle på byrådsmøde til godkendelse.

Fra lokalrådet vil vi udtrykke vor tilfredshed med, at Liselund er kommet frem i lyset, men vi er bekymrede over og utilfredse med, at projektet skal hastes igennem alle instanser, hvilket ikke giver mulighed for et unikt projekt, men blot en afstøvning og tilretning af en gammel plan fra 80erne.

Ideelt burde planforslaget stilles i bero til der var tilvejebragt en samlet, overordnet plan for området vest for Skælskørvej. En sådan plan skulle især tage stilling til:

Løsning af trafikproblemerne omkring Smedevej

Sikring af Frederiksberg Skoles eventuelle udvidelsesbehov som følge af nye krav til skolekantine, faglokaler etc.

Den kommende bebyggelse af Rørstensgården, som hurtigt kan blive aktuel.

Da kommunen formentlig ønsker at presse lokalplanen hurtigt igennem, må vi nok – modstræbende - opgive idealet og håbe på muligheden for at påvirke det foreliggende planforslag.

Vi har herefter følgende kommentarer og forslag:

Undlad at udstykke den vestlige del af Liselund-området før den ovennævnte overordnede plan er tilvejebragt. Grib den historiske chance for at etablere en ny indgang til Frederiksberg Skole og bevar fleksibilitet omkring skolen. At en byggegrund kan sælges, er ikke nødvendigvis et argument for, at den skal sælges. Overvej i stedet at fremskynde udstykningen af Rørstensgården som supplement til Liselund.

I lokalplanforslaget lægges der vægt på, at bebyggelsen indpasses i den eksisterende, markante ellebeplantning. Vi kan imidlertid ikke se, at der er bestemmelser i planen, der sikrer denne beplantning eller dens fornyelse. I øvrigt forekommer ellehegnene at være udslidte og meget ranglede og ”mølædte”. Kommende beboere vil formentlig forlange dem fældet, da de er meget høje og skygger for eftermiddags- og aftensolen. De burde fælles og erstattes af anden beplantning.

Ved det nordvestlige hjørne af den gamle frugtlade på Liselund står der et valnøddetræ. Det er formentlig lige så bevaringsværdigt, som de to træer, der er markeret ved hovedbygningen ud mod Skælskørvej.

Vi anbefaler, at der etableres stiforbindelse til Thorsvej og at der anlægges en sti mod nord, over Smedevej til området ved Superbrugsen. På denne måde får vi meget trafik fra Odinsvej, Thorsvej og Liselund væk fra Skælskørvej.

Sidst men ikke mindst, ønsker vi, at en del af provenuet fra salg af grundene skal reserveres til omlægning af ”Frederiksberg Torv” (det grønne område over for Finlandsvej og ved siden af Grønnegården). Med det stigende indbyggertal på Frederiksberg, er der behov for, at dette område tages i brug og vi har i den forbindelse udskrevet in idekonkurrence som løber til den 10. januar 2006. Herefter vil lokalrådet sende bearbejdet materiale til kommunen.

Med venlig hilsen og i håb om, at vore bemærkninger imødekommes.

Frederiksberg Lokalråd

Finn Bagger

formand