Frederiksberg Lokalråd
Årsmødet den 31. marts 2008 kl. 19.00
Sogneladen ved Lynge Kirke

 

Formand Poul Hangler fra Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø Kommune deltog i årsmødet.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  • a) valg af dirigent
  • b) bestyrelsens beretning for det forløbne år – (kalenderår)
  • c) det reviderede regnskab fremlægges
  • d) debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi
  • e) behandling af indkomne forslag
  • f) valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen
  • g) fastsættelse af indmeldelsesgebyr
  • h) eventuelt

 

Ad a - valg af dirigent

Poul Hangler blev valgt som dirigent.

 

Ad b – bestyrelsens beretning for det forløbne år - (kalenderår)

Formanden Finn Bagger begyndte sin årsberetning med at præsentere de øvrige medlemmer i lokalrådets bestyrelse:

Vibeke Lund (PR), Henning Fischer (hjemmesiden), Jane Olsen (kasserer), Birgit Søefeldt (sekretær), Anne Bremer.

Dernæst fremkom Finn Bagger med en fyldestgørende redegørelse for de projekter, som lokalrådet har arbejdet med i årets løb og fremtidigt vil arbejde med.

Af projekter nævnte Finn Bagger Hullet i Hegnet og fodgængerovergangen ved Krongårdsvej/Thorsvej, et projekt som er afsluttet, men som følges op af en indsats for etablering af en cykelsti fra rundkørslen ved Liselund til Krongårdvej, samt nedsat hastighed – 50 km - på strækningen fra byskiltet ved Odinsvej til efter Feldskovvej.

Endvidere blev forskønnelsen af Næstvedvej og en bedre sikring af cyklister nævnt, et projekt som næsten er opfyldt. Det videre arbejde går ud på at færdiggøre projektet, herunder trafiksikring af krydset Næstvedvej/Frederiksbergvej.

14 store flotte platantræer er plantet ved skolens P-plads og postkasse og flaskecontainer er flyttet fra Smedevej til Smedevænget.

Lokalrådet følger nøje omlægningen af Stationspladsen. Kommunen har reserveret et millionbeløb til projektet, som vil strække sig over årene 2008, 2009 og 2010.

Lokalrådets drømmeprojekt ”Frederiksberg Torv” blev ligeledes nævnt. Området er blevet reduceret i forbindelse med planer om udbygning af børnehaven Grønnegården. Den ændrede lokalplan er i offentlig høring, og lokalrådet vil gøre indsigelse indenfor den givne frist.

Et helt nyt projekt i 2008 er forskønnelse af rundkørslen ved Liselund. Lokalrådet har taget kontakt til en lokal kunstner, keramiker Gerda Østergård, og bedt om forslag til udsmykningen.

Endvidere deltager Lokalrådet i kommunens trafiksikkerhedsråd, hvor en ny trafiksikkerhedsplan netop er sendt i offentlig høring. Lokalrådet har fokus på indarbejdelse af sti-planer for hele kommunen, samt bedre sikring af bløde trafikanter.

Den 13. april støtter og deltager Lokalrådet i operation REN BY, hvor en skoleklasse – 5. b – sammen med forældre/bedsteforældre, bestyrelsen og andre interesserede samler affald ved de 3 indfaldsveje til Frederiksberg.

Endelig har Lokalrådet fået en henvendelse fra Frederiksberg Skole og SFO-forældrerådet vedrørende legeområdet ved SFO Mælkevejen. Forslaget går ud på, at legepladsen – efter et samarbejde om modernisering – kan fremstå som en offentlig, åben legeplads, som udenfor skoletid/SFO tid kan bruges frit af områdets børn. Projektet falder helt i tråd med Lokalrådets tanker omkring Frederiksberg Torv, som efter anlæggelse kan bruges af både Grønnegården, dagplejere i området og af områdets børn og voksne.

Finn Bagger afsluttede sin beretning med at takke pressen for omtale af aktiviteterne, kommunen for et godt samarbejde, samt tak til sine bestyrelseskollegaer for et godt, seriøst arbejde i 2007.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Kommentarer, spørgsmål og ideer under beretningen

Under beretningenkom der forskellige kommentarer, spørgsmål og ideer fra de fremmødte medlemmer, bl.a. om SFO legeområdet, et projekt, Lokalrådet støtter og gerne ser som et ”pilotprojekt”, som kan danne model for kommunens øvrige legepladser.

Herudover var der flere kommentarer om trafik og trafiksikkerhed, bl.a. om megen trafik og høje hastigheder, f.eks. på Egesvinget, fodgængerfelter, bl.a. ved Krongårdsvej, hvor hastigheden også er for høj, og hvor ventende fodgængere, ofte børn, ikke respekteres af bilisterne. Endvidere blev det bemærket, at det som cyklist er risikabelt at passere Næstvedvej på vej mod Sorø, da det er umuligt at overskue krydset. Der blev fremsat forslag om opsætning af hastighedsmålere, etablering af blå cykelbaner ved vejkryds, anlæg af heller for at forbedre sikkerhed og tryghed for trafikanterne, samt om en forlængelse af 50 km hastighed ind mod Sorø.

Da trafiksikkerhed er en af Lokalrådets mærkesager, vil de fremførte kommentarer og idéer indgå i bestyrelsen fremtidige arbejde.

Mht. forskønnelse stillede en enkelt spørgsmål om kunstværker i rundkørsler. Konklusionen blev, at kunst eller ikke kunst er et spørgsmål om holdninger.

Ad c – det reviderede regnskab fremlægges

Kasserer Jane Olsen fremlagde et regnskab for 2007, som udviste en bankbeholdning pr. 31. december 2007 på 36.157 kr.

Af årets overskud på 4.967 kr. havde bestyrelsen disponeret over 1.000 kr. til vinderen af logo konkurrencen, som ville blive uddelt på mødet.

Som nævnt i beretningen, har Lokalrådet allerede ”hyret” en klasse på Frederiksberg Skole, som skal være med til at rense indfaldsvejene på Frederiksberg den 13. april.

Et enkelt medlem stillede spørgsmål om Frederiksbergprisen. Lokalrådet har valgt ikke at uddele prisen i år.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

 

Ad d – debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi

Debatten om det nye års udfordringer foregik under formandens beretning, punkt b.

 

Ad e – behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling på årsmødet.

 

Ad f - valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen

Den nuværende bestyrelse Finn Bagger, Vibeke Lund, Henning Fischer, Jane Olsen, Anne Brehmer og Birgit Søefeldt var på valg. Alle 6 medlemmer blev genvalgt.

 

Poul Hangler blev genvalgt som revisor.

Ad g - fastsættelse af indmeldelsesgebyr

Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. person.

Ad h – eventuelt

Ingen forslag under punktet.

Logokonkurrencen

Lokalrådet havde modtaget i alt 8 forslag til logokonkurrencen. De modtagne forslag var udstillet i Sogneladen under afviklingen af årsmødet.

Lokalrådet offentliggjorde vinderprojektet, og Finn Bagger kårede vinderen, Dorthe Falck, som fik overrakt sin præmie.

 

Finn Bagger afsluttede årsmødet og takkede Poul Hangler for hans indsats som dirigent.

 

Efter afslutning af årsmødet holdt Poul Hangler et oplæg om kultur og fritid i Sorø med særlig fokus på Frederiksberg.

 

 

Resumé af Poul Hanglers oplæg med efterfølgende debat.

Poul Hangler indledte sit oplæg med udgangspunkt i Sorø Kommunes kultur- og fritidspolitik. Kultur og fritid har en egenværdi i sig selv, og de forskellige kulturelle tilbud gør en kommune værd at leve i.

Et af kommunens indsatsområder er Demokrati og borgerinddragelse. Her omtalte Poul Hangler kultur- og fritidspolitikken som et aktivt element i Sorø Kommunes overordnede

Demokratiseringsstrategi. Poul Hangler fortalte bl.a. om oprettelsen af et Ungdomsråd i foråret 2007. Interessen var meget stor, idet 34 unge ud af 80 fremmødte, meldte sig til Ungdomsrådet, som bliver en hørings- og dialogpartner for kommunen. Et af ønskerne i Sorø Ungdomsråd er at arbejde for et ungdomskulturhus.

Et andet indsatsområde er Børn og Unge. Poul Hangler nævnte de forskellige kulturtilbud, herunder Sorø Musiske Skole på Banevejen, de 3 biblioteker, Vestsjællands Kunstmuseum, Sydvestsjællands Museum, Victoria Teatret, kultur- og idrætsforeninger, samt skoler og dagtilbud.

Kultur, erhverv og turisme, hvor kulturarven, naturen og herlighedsværdierne spiller en stor rolle, er endnu et indsatsområde, samt Idrætslivet, som i høj grad medvirker til et engagement i lokalmiljøet. Der er en lang række gode idrætsforeninger i kommunen, og Poul Hangler nævnte en af dem - LBI, Landets Bedste Idrætsforening – beliggende på Frederiksberg.

Poul Hangler gjorde endvidere opmærksom på, at 85 % af børnene i kommunen er medlemmer af en eller anden idrætsforening. Gode instruktører og gode kammerater skaber netværker. Sorø Hallen har været under ombygning, og i de kommende år vil der bl.a. i Frederiksberg Hallen blive foretaget udvidelser og ombygninger. Både LBI og Lokalrådet vil blive inddraget i planlægningen.

Poul Hangler afsluttede sit oplæg med fokus på kultur og fritid på Frederiksberg. Han nævnte i den forbindelse bl.a. Sorø Musiske Skole, Frederiksberg Skole og daginstitutionerne. Det blev slået fast, at der i allerhøjeste grad kan sættes lighedstegn mellem kultur og SuperBrugsen, samt mellem kultur og Sorø Station, inkl. Vandtårnet.

Til sidst nævnte Poul Hangler, at Daginstitutionen Krongården er blevet udbygget, samt at Daginstitutionen Grønnegården - efter de foreliggende planer – vil blive udbygget. Etableringen af Frederiksberg Torv – eller bydelspark – vil ligeledes medvirke til en ”udvidelse af dagpasningen”. Samtidig erklærede Poul Hangler sig helt enig i forslaget om SFO legepladsen.

Efter Poul Hanglers oplæg blev der stillet mange spørgsmål, og der opstod en livlig debat. Berørte emner var bl.a. den dårlige standard og de dårlige fysiske rammer på Sorø Musiske Skole. Skolens fysiske placering andetsteds i kommunen blev nævnt. For at fastholde en placering på Frederiksberg blev den tidligere Netto-bygning ved Stationen bragt i forslag.

Endvidere blev ønsker om renovering og udvidelse af Frederiksberg Skole og SFO fremsat. Poul Hangler kunne oplyse, at udvidelse af skoler er med i kommunens overvejelser, men måtte henvise yderligere spørgsmål om skoler til Skoleudvalget.

På et spørgsmål om hvorvidt lokalerne på ”Værkerne” blev fuldt udnyttet kunne Poul Hangler fortælle, at lokalerne benyttes af 82 foreninger. Med hensyn til en svømmehal er der aktuelle planer, der er afsat penge i budget 2010.

I debatten indgik endvidere emner som nybyggeri, udbygning af skoler, endnu mere trafik, et stort opland, ingen skolebusser, ingen cykelstier (her kunne Poul Hangler dog oplyse, at der er afsat 30 mill. kr. til cykelstier), Planstrategi og Kommuneplan, samt bidrag, idéer og tanker hertil, samt den kanongode økonomi i Sorø Kommune.

Efter Poul Hanglers oplæg og den efterfølgende debat afsluttede Finn Bagger og takkede de fremmødte for en god og livlig aften.