Beretning for 2011

Beretning for 2011.
Som vi skrev i pressemeddelelsen op til dette årsmøde, er der god gang i Frederiksberg.
LBI er velfortjent kåret til årets idrætsforening. Butiksrådet i Super Brugsen har holdt et meget velbesøgt kræmmermarked og inden længe vil en ny skole se dagens lys. Dette for bare at nævne nogle af de spændende ting, der sker.

Byparken
På årsmødet i 2011 kunne jeg optimistisk berette om lokalrådets samarbejde med Clans Loranges’ tegnestue, der havde ført til udarbejdelse af et meget smukt forslag til etablering af en Bypark på Frederiksberg – ja vi omtalte projektet som et fyrtårn på Frederiksberg.
Vi havde også fået en økonomisk etape opdeling af projektet. Første etape, der også var langt den dyreste, beløb sig til lige knap 1 million kroner. Vi vidste at det ville blive en stor udfordring for lokalrådet at skaffe så stort et beløb, på den anden side kunne vi også se, at skulle vi dele arbejdet op i endnu en etape, ville der blive for mange gange, hvor vi skulle gå to skridt frem og et tilbage.
Der var ikke andet for os at gøre end at gå til tasterne, først for at finde ud af hvilke fonde og puljer, der kunne matche vores ansøgning og dernæst for at få skrevet og afsendt diverse ansøgninger. Vi blev enige om at prioritere de store fonde til denne del af projektet, alligevel henvendte vi os også til få mere lokale eventuelle donatorer.
Vi har søgt hos

  • Sorø Spare- og Laanekasses Fond c/o Danske Bank
  • Nordea-Fonden
  • Real-Dania
  • Lokal – & Anlægsfonden
  • Frilufts Rådet
  • Sorø Kommunes udviklingsmidler
  • Sorø Spare- og Laanekasses Fond
  • Nordea Fond
  • Grøn vækst
  • Trygfonden

Alle steder har vi fået afslag; bortset fra

Bank Trelleborg – har bevilliget 57.000 kr. under forudsætning af at alle midler bevilliges.

Der er ingen tvivl om, at det havde været sjovere i dag på årsmødet at kunne berette om, at fondene havde ydet os den hjælp, der skulle til for at Byparken inden længe ville blive en realitet og at lokalrådet kunne gå i gang med næste etape, der er beplantning og indretning af kroge, petanque baner og madkurv spisesteder m.m.
I stedet kan vi nu se på et areal, der har fungeret som byggeplads for udvidelsen af institutionen Grønnegården, hvor vi nu med spænding imødeser hvordan retablering af arealet vil udforme sig.
Vi har kontaktet kommune om resultatet af vore ansøgninger og samtidig fortalt dem, at vi ligger inde med nogle meget visionære tegninger for området. Dem vil vi gerne overrække til kommunen på det møde i senere i marts, vi skal have med Sorø kommune.

Næstvedvej
-har i flere år stået højt på lokalrådets initiativliste. På sidste årsmøde havde vi skolevejsanalysen på programmet. Lokalrådet har ofte fremført at især krydset Frederiksbergvej – Næstvedvej udgjorde et trafiksikkerhedsproblem med en cocktail af dårlig oversigt, mange skolebørn og travle trafikanter på vej til toget. Desværre viste skolevejsanalysen, at kun få forældre og børn havde givet udtryk for det synspunkt i analysen.
Lokalrådet fortsætter dog med at fastholde fokus på dette sted i forhold til kommunes teknik- og miljøudvalg og trafiksikkerhedsgruppe.
Lokalrådet har igennem nogle år søgt midler fra lokalrådspuljen til forskønnelse af Næstvedvej og dermed også større sikkerhed for bløde trafikanter. Der er blevet plantet allé træer og lavet bede, der indsnævrer vejen og dermed dæmper bilernes hastighed. Dette arbejde ser vi som en stor gevinst for vejen og for området. Under slogannet ”Sorø alléernes by” har vi igen i år søgt midler fra puljen. Vi håber, at vores ansøgning bliver imødekommet så vi kan sætte punktum for et stykke arbejde, der har medført at vi kan føje endnu en allé til Sorøs indfaldsveje.
Midt i glæden over vores bydel forskønnes er det dog ærgerligt, at fem af de plantede træer er ødelagt. En beboer på Næstvedvej fortalte, at omkring påske sidste år blev træerne et for et knækket og ødelagt. Det betyder, at det der på et tidspunkt skulle blive en smuk og harmonisk allé, nu står med huller, der vidner om respektløs optræden. Vi vil naturligvis spørge Sorø kommune om de vil genplante nogle allé træer i de grimme huller handlingen har efterladt. Frederiksberg Lokalråd vil samtidig appellere til, at vi alle værner om vores fælles værdier.

Frederiksberg skole
I indledningen nævnte jeg at vi har udsigt til en ny skole på Frederiksberg. PCB fundene har medført en beslutning om at bygge en ny skole.
Allerede i det tidlige forår sidste år blev lokalrådet indbudt til at være med i de første tanker om en ny skole. Hvad skulle den indeholde, hvordan skulle den bygges og hvordan skulle man sikre at den kunne leve op til fremtidens krav om viden, innovation, inklusion, sundhed og bæredygtighed.
Siden har de mange gruppers arbejde ført frem til en sammenskrivning af visionsgruppen. Byrådet har bevilliget 131 mill. Kroner. Det betyde,r at skolebestyrelse, ledelse og kommune nu arbejder på fuld tryk for at få den nye skole til at se dagens lys.
Lokalrådet er stadig med i dette arbejde og deltager i møderne.

Kræmmermarked
En nyskabelse på Frederiksberg? I hvert fald tog butiksrådet ideen op og arrangerede et kræmmermarked på arealerne rundt om Super Brugsen.
Jeg blev spurgt om jeg som formand for Frederiksberg lokalråd ville åbne markedet. Den invitation tog jeg med glæde imod, så på en omvendt ølkasse kunne jeg åbne markedet. Jeg har siden hørt fra butiksrådet at overskuddet fra kræmmermarkedet er brugt til betaling af lyssætningen af det store lindetræ, der markant vis byder velkommen til Super Brugsen

Vej i rundskoven
Desværre har skovvejen lidt en del ved de senere års forstlige indsats, kombineret med et særdeles regnfuldt klima. Skovvejen er p.t. nærmest ufremkommelig, glat mudret og stærkt sporkørt på strækninger afbrudt af meget store vandpytter. Lokalrådet er opmærksom på, at skovvejen benyttes af mange heriblandt også Frederiksberg skole. Derfor har vi henvendt os til Stiftelse Sorø Akademi for at høre om Stiftelsen ville bidrage til udbedring af skaderne.
Jens Kristian Poulsen gør i svaret til os gældende at princippet er, at Stiftelsen stiller arealerne gratis til rådighed for befolkningen, men at der ikke er afsat midler til ekstra reparation af meget anvendte strækninger.
I vores korrespondance med Jens Kristian Poulsen har lokalrådet fået lov til at arbejde videre med en mulighed for at udbedre skovvejen til glæde for motionister, skoleelever, hundeluftere og andre.
Her er en opgave som lokalrådet også i 2012 vil arbejde videre med.

Hold din vej ren
Dette lille enkle motto vil vi i lokalrådet igen slå til lyd for. Vent ikke på hvad du synes andre bør gøre men gør det selv. Du kan endda få en gratis gribetang udleveret af lokalrådet. Samtidig med motion og frisk luft får man noget pænt og se på. Måske kan handlingen også afstedkomme at andre begynder at tænke på, hvor de smider affald. Den største synder er dog trailere, der uden at dække affald til, kører på ”genbrugen” med alskens affald flagrende efter sig.
Hjemmesiden
Til sidst vil jeg slå et slag for lokalrådets hjemmeside. Gå på den og følg med i de ting lokalrådet er optaget af. Skriv også gerne til lokalrådet og kom gerne med indlæg til hjemmesiden.
Afslutning
Denne beretning skal slutte med en status på antal medlemmer, der nu er oppe på 471 med 15 nye medlemmer i 2011
Vibeke Lund, formand