Home » Bestyrelsesmøde 2/9-2021

Bestyrelsesmøde 2/9-2021

Sted: hos Tina Hyldegaard, Thorsvej 36
Til stede: Malene Rasmussen, Tina Hyldegaard, Susanne Jørgensen, Henning Fischer, Linda Grarup og Jørn-
Ole Hesselvig.

Dagsorden:

  1. Siden sidst
    Foldere
    Nytilflyttermødet 4. september
    Fællesmøde Sorø Kommune 5.10 kl. 1900-2030
    Klimareferencegruppe

2. Opdatering Bypark, fundraising Henning
Mulighed for ansøgning til Nordeafonden

3. Opdatering Trafiksikkerhedsplanen Jørn-Ole

4. Opdatering Frederiksberg Gl. Skole

5. Dispensationsansøgning Paddelbane på skolens område

6. Vælgemøde 26. oktober Multisalen

7. Økonomi

8. Næste møde

9. Eventuelt

Ad1 Siden sidst
Tina indledte ved at mindes vort bestyrelsesmedlem, Birger Christensen, som døde uventet den 12. juni på
Rigshospitalet. Vi vil fremover meget savne Birgers indsigt og engagement i vore projekter.

Referatet fra mødet den 8. juni godkendtes.

Vore foldere er forældede. Rettede foldere – med håndkraft – lægges hos Skotte og Stentoft til
Nytilflyttermødet den 4. september. Nye foldere trykkes uden angivelse af bestyrelsens medlemmer. I stedet
henvises til hjemmesiden, hvor der anføres kontaktadresser til bestyrelsen. Susanne er tovholder.

Tina og Linda deltager i Fællesmødet den 5.10.

I Klimareferencegruppen indgår Lynge og Ruds Vedby lokalråd.

Ad2 Opdatering Bypark
Henning har indsendt budgetforslag til kommunen på 3 mio. kr. ( Samt 200.000 kr. for tunnelprojektet under
jernbanen). Begge beløb er lige nu på kommunens budgetudkast 2022.

Det vurderes, at vi kan rejse omkring 23.000 kr. til brug for fundraising.

Henning er tovholder og kontakter fundraiser med henblik på møde. Fundraisergruppen : Henning, Tina og
Jørn-Ole.

Ad3 Opdatering Trafiksikkerhedsplanen
Jørn-Ole orienterede kort om opdateringen. Lokalrådet har ikke vurderet at skulle gøre indsigelse eller kommentere opdateringen.

Ad4 Frederiksberg Gl. Skole

Tina orienterede om det seneste forløb og udleverede skitser over de aktuelle lokaler. Kulturudvalget synes
positiv. Kommunalbestyrelsen har endnu ikke behandlet sagen. Tina er nu blevet medlem af Værkernes
bestyrelse.


Ad 5 Dispensationsansøgning vedr. Paddelbane ved Skolen
Tina oplyste, at Lokalrådet har fået dispensationsansøgning forelagt. Lokalrådet meddeler, at man ikke har
bemærkninger til projektet.

Ad6 Vælgermøde den 26. 10 i Multisalen
Salen er booket. Tina har fået tilmelding fra ca. halvdelen af de inviterede politiske partier. Tilsagn om
hjælp fra en klasse for 500 kr. Tina vil søge en klasse til at fremkomme med politiske spørgsmål.
Der afholdes planlægningsmøde torsdag den 30. september kl. ?? hos Tina ??.

Ad 7 Økonomi
Malene redegjorde for vores økonomi, herunder baggrunden for, at der kan disponeres omkring 23.000 kr. til
fundraising.


Ad8 Næste møde
Planlægningsmøde 30. september
Bestyrelsesmøde 9. november.
Årsmødet søges afholdt 3. februar 2022

Ad9 Eventuelt.
Henning har til den øvrige bestyrelse udsendt et 32 siders flot notat om Frederiksbergs opståen. Der lød
mange anerkendende ord i den anledning, og der var enighed om, at notatet fortjener at blive udgivet.
Henning arbejder videre med projektet.

Der afholdes Folkemøde 18. september. Lokalrådet er ikke deltager

Ref.: Jørn-Ole