Home » Bestyrelsesmøde 26/11-2020

Bestyrelsesmøde 26/11-2020

Sted: hos Birger Christensen, Lindevej 3

Til stede: Malene Rasmussen, Tina Hyldegaard, Susanne Jørgensen, Henning Fischer, Birger Christensen, Linda Grarup og Jørn-Ole Hesselvig.

Dagsorden:

   
 1.Siden sidst
 2.Forskningens døgn 2021
 3.Økonomisk oversigt
 4.Tjekliste over ønsker fra Lokalrådet, der ikke er opfyldt af Byrådet
 5.Byparken
 6.Muligheder for årsmøde 2021
 7.Næste møde
 8.Eventuelt

Ad1 Siden sidst

Dagsorden for dette møde tilrettes og godkendes; referat fra bestyrelsesmødet 2. september 2020 godkendt.

Malene medbragte fra vor bankforbindelse, Nordea, et dokument, som blev udfyldt med oplysninger om bestyrelsen sammensætning.

Jørn-Ole oplyste, at både forårsmødet og efterårsmødet 2020 i Trafiksikkerhedsrådet var blevet aflyst.

Tina har bestilt service eftersyn af vores fitness anlæg.

Susanne orienterede om hjemmesiden og om de overvejelser, som hun sammen med Malene har om modernisering af samme.

Tina orienterede om det gode samarbejde, hun har haft med Ole Ring fra Sorø Kultur- og Fritidscenter, også kaldet Værkerne, i forbindelse med forslaget om, at få den gl. Frederiksberg Skole – eller dele af den – stillet til rådighed for foreninger. Efter nogen dialog med Kommunen, er det nu op til Kommunen at svare på vor seneste fælles redegørelse om behov for lokaler til mødeaktiviteter mv.

Ad2 Forskningens døgn 2021

I 2021 vil Forskningens Døgn blive afviklet digitalt. Vi vil næppe stå for et arrangement i 2021.

Ad 3 Økonomi oversigt

Malene havde inden mødet udsendt Økonomisk oversigt. Økonomien giver mulighed for, at følgende 3 initiativer igangsættes:

  • Eftersyn af fitness anlæg, som nævnt ovenfor.
  • Eftersyn af solceller og belysning på udsmykningen i rundkørslen på Skælskørvej. Linda rekvirerer eftersynet.
  • Indkøb af gribetænger. Henning indkøber.

Ad4 Tjekliste over ønsker fra Lokalrådet, der ikke er opfyldt af Byrådet

Henning har rundsendt et inspirerende oplæg om uopfyldte ønsker og forslag. Materialet vil indgå i Lokalrådets videre arbejde. Vil være et godt oplæg til den kommende valgkamp.

Ad5 Byparken

Kommunen har bevilget 20.000 kr. til revision af det tidligere projektmateriale. Birger tager kontakt til Ellen Schelde for at igangsætte arbejdet. Faktura for arbejdet skal sendes og stiles til Kommunen.

Ad6 Muligheder for årsmøde 2021

Årsmødet søges afholdt torsdag den 25. februar 2021 i Sogneladen i Lynge. Tina reserverer lokale og undersøger mulighed for forplejning.

Ad7 Næste møde

Hos Tina, Thorsvej 36, torsdag den 14. januar 2021, kl. 19.00

Ad8 Eventuelt

Ingen bem.

Ref.: Jørn-Ole