Home » Bestyrelsesmøde 26/2-2020

Bestyrelsesmøde 26/2-2020

Frederiksberg Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2020

Sted: hos Tina Hyldegaard, Thorsvej 36
Til stede: Malene Rasmussen, Tina Hyldegaard, Susanne Jørgensen, Henning Fischer, Birger Christensen og Jørn-Ole Hesselvig.
Afbud: Linda Grarup.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden, referat og konstituering
 2. Evaluering af årsmødet
 3. Datalovgivning – Malene
 4. Økonomi – regnskab – Malene
 5. Byparken – videre arbejde på baggrund af mødet med Peder Neerup
 6. Frederiksberg gl. skole, møde med Helge Torm og Inge fra Lokalarkivet
 7. Kommende aktiviteter – Forskningens døgn – Folkemøde – Hjemmeside
 8. Dialogmødet
 9. Næste møde
 10. Eventuelt

Ad1 Godkendelse af dagsorden, referat og konstituering
Dagsorden for dette møde tilrettes og godkendes; referat fra årsmødet den 30. januar 2020 godkendt.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Tina Hyldegaard
Kasserer: Malene Rasmussen
Webmaster: Susanne Jørgensen
Sekretær: Jørn-Ole Hesselvig

Ad2 Evaluering af årsmødet
Tilfredshed med foredrag og fremmøde, men der er koldt i den gamle ventesal. Skal vi fremover holde årsmøde der, må vi sikre bedre opvarmning.

Ad 3 Datalovgivning – Malene
Malene gennemgik detaljeret gældende datalovgivning i forhold til en forening som vores og forklarede hvilke initiativer, vi skal igangsætte for at overholde lovgivningen. Bestyrelsen godkendt dette.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal indskanne deres sundhedskort og kørekort eller pas og sende filen til Malene. Det lyder voldsomt, men er et krav, hvis vi vil have vores bankkonto i Nordea.

Ad4 Økonomi – regnskab – Malene
Malene udleverede status på vor aktuelle kassebeholdning og budget for året. Det ser ud til, at der økonomisk er mulighed for at fastholde Lokalrådets sædvanlige aktiviteter – også i 2020.

Ad5 Byparken – det videre arbejde på baggrund af mødet med Peder Neerup
På mødet den 24. februar foreslog Peder, at vi fik opdateret det gl. projekt fra 2011, og at vi fik et par tilbud fra landskabsarkitekter på denne opdatering. Derefter kunne vi ansøge kommunen om penge til opdateringen.
Der var enighed om at bede Ellen Schelde om sådan et tilbud, og måske en mere. Tina aftaler mulige mødetidspunkter med Ellen og fra lokalrådet deltager Birger, Henning, Jørn-Ole og måske Tina.


Ad6 Frederiksberg gl. skole, møde med Helge Torm og Inge fra lokalarkivet
Susanne og Tina arbejder videre og kontakter mulige interessenter, som udover lokalarkivet kan være Balletdanserne, Amatørteatret, Jagtforeningen, Walkie Talkie klubben, ol.

Ad7 Kommende aktiviteter – Forskningen døgn – Folkemøde – Hjemmeside
I 2020 er Forskningen døgn i uge 17. Tre foredrag vurderes at være interessante, nok i den nævnte rækkefølge:
· Kampen om sandheden, 21. april kl. 18
· Drik rødvin med god samvittighed, 20. eller 23. april, aftenarrangement
· Efternavne fortæller historie, 21. april, aftenarrangement

Malene sørger for bookning af foredragsholder mv. til et af emnerne, Tina sørger for lokale, Lottes spisested, og annoncering.

Folkemødet afholdes lørdag den 19. september. Lokalrådets involvering er pt. ukendt.

Malene og Susanne har med kontakt til Johannes Lumholdt nu mulighed for at flytte og ændre hjemmesiden
og vil igangsætte dette.

Ad8 Dialogmødet 11. marts 2020 kl. 18-20 på Rådhuset, Rådhusvej.

Birger, Tina og Malene deltager. Tina tilmelder.

Ad9 Næste møde

 1. april, kl. 19.00 hos Malene, Tømrerparken 87.

Ad10 Eventuelt
Lokalrådet har indstillet Vibeke Lund og Poul Hangler til Trelleborgfondens Idrætspris for deres initiativer med Fodboldskole for børn med særlige behov, Farfar fodbold og Naturtræning.

Vore pavilloner opbevares fortsat på Suserupvej. Efter Knuds afgang fra bestyrelsen er det nu Tina, der administrerer udlån af pavillonerne.

Henning køber igen nogle gribetænger til opsamling.

Ref.: Jørn-Ole