Home » Bestyrelsesmøde 8/6-2021

Bestyrelsesmøde 8/6-2021

Sted: hos Tina Hyldegaard, Thorsvej 36
Til stede: Malene Rasmussen, Tina Hyldegaard, Susanne Jørgensen, Henning Fischer, Birger Christensen,
Linda Grarup og Jørn-Ole Hesselvig.

Dagsorden:

  1. Siden sidst

2. Opsummering Frederiksberg Gl. skole

3. A:Projekt Byparken
3. B:Tunnel under banen

4. Fælles Lokalrådsmøde 30. juni på Niløse Gl. skole

5. Vælgemøde 26. oktober

6. Økonomi mm. Malene

7. Folkemøde

8. Næste møde

9. Eventuelt

Ad1 Siden sidst
Birger oplyser, at de bestilte bannere er på vej, pris ca. 4.600 kr.
Tina oplyser, at der igen i sommer er fodboldskole på Frederiksberg. Arrangørerne vil gerne låne vore telte,
hvad de gerne må. Teltene er i magasin på Suserupvej. Tina vil afklare vederlaget for denne opbevaring.
Tina vil kontakte Jeanette, for at få hende til at tage billeder til brug for vores hjemmeside og opslag
på Facebook og Instagram.
Linda orienterede om belysning og forskønnelsen mv. af rundkørslen ved Liselund og om samarbejdet herom
med kommunen.
Anne Grethe Thede, gymnastikudvalgsformand mm. i LBI har – efter indstilling fra bla. Frederiksberg
Lokalråd – modtaget Årets Lederpris fra Sorø Kommune. Med prisen fulgte 5.000 kr.


Ad2 Opsummering Frederiksberg Gl. skoleTina orienterede om det seneste forløb. Der er nu udsigt til, at kulturudvalget vil indstille til kommunalbestyrelsens møde i august, at den nordlige del af skolen kan blive et kulturhus for Frederiksberg, administreret som et “Underværk” under “Værkerne”. Medlemmer af kulturudvalget gav også udtryk for, at den resterende del af skole herefter kunne bortsælges.


Ad 3A Projekt Byparken
Efter mødet med kommunens repræsentanter på græsset 24. marts er der til kommunen indsendt
budgetforslag på 2 mio. kr. til projektets realisering og ansøgning om 100.000 kr. til det tilhørende
foundraising projekt.
Blomstersåningen, som også blev drøftet på mødet på græsset, ser ikke ud til at være blevet igangsat. Tina
følger op.
Henning og vores landskabsarkitekt sender de digitale tegninger til kommunen.


Ad3B Tunnel under banen
Henning har indsendt budgetforslag til kommunen på 200.000 kr. til forundersøgelser af tunnelprojektet.


Ad 4 Fælles lokalrådsmøde 30. juni på Niløse Gl. skole

Der er ikke mulighed for, at Frederiksberg Lokalråd deltager, Tina melder afbud.


Ad5 Vælgermøde 26. oktober
Tina har booket Multisalen på Frederiksberg Skole og udsendt indbydelse til repræsentanter for de opstillede
partier. Nogle har allerede givet tilsagn om deltagelse.
Kunne vi måske få Poul Erik Skammelsen som ordstyrer??
Kreative emner/ideer måske fra sidste vælgermøder eller..??
Annoncering.


Ad6 Økonomi mm. Malene
Malene havde inden mødet udsendt oversigt over årets status.
Den gode økonomi åbner måske mulighed for, at Lokalrådet betale for forplejningen på vælgermødet.


Ad7 Folkemøde 18. september
Frederiksberg Lokalråd lader sig ikke repræsentere på folkemødet.


Ad8 Næste møde
Mandag 16. august kl. 1900 hos Birger, Lindevej 3.


Ad9 Eventuelt
Malene fortalte om kursusmulighederne for medlemmer af lokalrådets bestyrelse og om tilsvarende mulige
webinarer.
Fremtidig uddeling af Frederiksbergprisen drøftedes. På trods af punktet eventuelt, nedsattes et
indkøbsudvalg bestående af Linda, Susanne og Tina. Udvalget vil afsøge markedet for mulige interessante
“Elementer”, som kan blive fremtidens “Frederiksbergpriser”. Måske også købe nogle.


Ref.: Jørn-Ole