Borgermødet d. 10. oktober

Tak for et velbesøgt borgermøde på Frederiksberg Skole d. 10/10-2019.

Emnet var Fremtidens Frederiksberg, og det var dejligt at se så mange interesserede og engagerede Frederiksberg-borgere med en masse gode idéer.

Lokalrådet har nu en opgave med at samle forslagene i en idé-bank, så vi har et overblik over, hvilke emner, der er vigtigst her i bydelen.

Kort referat

Lokalrådet havde inviteret nogle engagerede borgere til at holde korte oplæg. Indimellem måtte formanden med streng mine afbryde talere, der havde overskredet deres taletid 😉

Borgmester Gert Jørgensen indledte mødet med at tale lidt om boligområder og historisk udvikling.

Jens Nygaard, formand for Teknik og miljøudvalget, talte om lokaltrafik og placering af den nye telemast.

Skoleinspektør Ole Kristensen delte sine tanker om skolen, blandt andet disse emner:

 • Vil gerne at de lokale forældre vælger den lokale skole
 • Skolen og hallen skal være de naturlige mødesteder
 • Godt samarbejde med seniorer – en flok seniorer kommer og hjælper på skolen nogle timer hver uge
 • Vil gerne opdrage forældrene til at deres børn godt kan cykle i skole
 • De kommende år skal der ses på kapaciteten i skole og børnehaver
 • De unge mennesker er ofte på skolen uden for skoletid. Det må de meget gerne, men det ville være dejligt, hvis de kunne rydde bedre op efter sig selv
 • Fokus på klimaet
 • Bæredygtighed og sammenhold
 • Fællesskab, engagement og bæredygtighed

Thomas fra Skotte & Stentoft fortalte om Stationen og den videre udvikling:

 • Der er kommet liv i hele stationsområdet siden caféen startede for 5 år siden
 • Skotte & Stentoft vil gerne have legekammerater – de vil gerne facilitere mødesteder for forskellige slags mennesker
 • Nyt initiativ: langbordsmiddage – også gerne for tilflyttere ca. en gang i kvartalet.
 • Kulturcafé på Stationen starter her i efteråret

Pia fortalte om Lokalhistorisk forening, også kaldet “Ka’ du huske”. De indsamler historiske billeder og fortællinger. Foreningen ønsker sig et kulturhus på Frederiksberg gamle skole, så de kan få et mødested.

Kirsten, som er tilflytter, fortalte om glæden ved at bo på Frederiksberg. Men Kirsten var ked af, at det fredede stengærde for enden af Klokkergårdsvej var blevet ødelagt for at give adgang til Rørstensgården. Desuden var hun ret plaget af byggestøj i Klokkergården.

Jørn-Ole Hesselvig fortalte lidt om trafikplanlægning på Frederiksberg, og roste blandt andet kommunen for den gode planlægning, da området ved Thorsvej og Odinsvej blev bygget. Men Jørn-Ole savnede en lige så god planlægning i forbindelse med de nye udstykninger.

Efter disse indlæg var der fri debat ved bordene, og der kom, som nævnt, rigtig mange idéer.

Idéer fra den fri debat

Gruppe 1:

 • Er vækst på Frederiksberg i sig selv lykken – inddrage verdensmålene
 • Lastbiler m.m. væk fra Sognefogedvej
 • Hastighedsbegrænsning på Sognefogedvej, f.eks. 50 km/t
 • Hvilken vækst vil vi på Frederiksberg?
 • Hvilke kvaliteter skal Frederiksbergborgere incl. nye tilflyttere have?
 • Naturen kommer/er langt væk på dele af Frederiksberg, gode adgange via stier til fods og på cykel til naturområder, skov og sø
 • Udvikling, fællesskab, bæredygtig, kvalitet
 • Sorø kommune skal sammen med borgere på Frederiksberg tænke i kvaliteter i udviklingen af Frederiksberg. Stor vækst er ikke i sig selv kvalitet
 • Grønne områder, legeplads, udendørsaktivitetsområder og mødesteder blandt andet ”Frederiksberg Torv”
 • Fællesskaber i forbindelse med udbygning, svarende til Sorø Øko-fællesskab. Kommunen medvirke som fødselshjælper
 • Adgang til grønne arealer og til udfoldelse f.eks. på Boldbanen

Gruppe 2:

 • Flere cykelstier, ensartet hastighed på Skælskørvej gerne 40 km. (som i Sverige)
 • Et kort for tilflyttere om Frederiksberg med aktiviteter og forretninger
 • Nedrivning af det gamle savværk
 • Gadebelysning med bevægelsesalarm så den tænder, når den bruges
 • Skabe mulighed for bofællesskaber (bolig)
 • Blomster ved indfaldsveje gør byen smuk
 • Genbrugsstation mellem Frederiksberg og Lynge
 • Beachvolleybane (sand) m.m. på boldbanen.
 • Nedsættelse af hastighed på Smedevej – måske vejbump
 • Naturlegeplads på boldbane og boldbane
 • Legeplads ved Grønnegård
 • Kulturhus og Ungehus på Skolevej

Gruppe 3:

 • Flere bofællesskaber (Bæredygtige)
 • Sikre cykelveje
 • Kulturhus/ungdomshus
 • Grønne områder ved udstykning

Gruppe 4:

 • Underskæring under jernbane
 • Omfartsvej
 • 5 G mast løsning alle kan leve med
 • Skole stor nok til fremtiden

Gruppe 5:

 • Torvehal
 • Evt. Netto/Brugsstation
 • Gadelys sommer/ vinter
 • El stander til biler
 • Hybrid løbehjul  fra Klokkergården til Station/ Brugs/ Netto
 • Dårlige fortove skal repareres

Gruppe 6:

 • Flere legepladser ude på Frederiksberg
 • Lave ungdomsklub ved skolen eller på Skolevej med uddannet personale
 • En afsætningsplads ved Liselund til elever – så aflastes den voldsomme trafik på den østlige del af Smedevej om morgenen
 • Lav Rørstensgården og Klokkergårdskvarteret som 2 selvstændige områder og luk stendiget til ved Klokkergårdsvej og lav en indkørsel ved Smedevej. Forbind de to udstykninger med gang og cykelsti
 • Pak telemasten ind som Skovtårnet (ved Gisselfeldt) læg den ved grunden ved Elefantgården
 • Lav seniorboliger med fællesskaber ved den gamle stolefabrik på Feldskovvej
 • Flere cyklestier
 • Nedsæt hastighed på Skælskørvej og Smedevej – 40 km/t – det er mere trafiksikkert og dæmper støjen

Gruppe 7:

 • Foreningshus på Skolevej /Rørstensgården
 • Kunst ud i hverdagen blandt andet under banen
 • Focus på den grønne område ved Grønnegården- mere leg mere brug
 • Focus på de unge hus, shelter eller lignende
 • Haveaffald på den anden side af banen

Gruppe 8:

 • Hvad positivt skal vi nu?
 • Sammenhæng i og bedre udnyttelse af det ”åbne” rum i byen – de grønne rum ” Byparken” til børn , unge, familier
 • Udnytte de gode rum godt
 • Beholde de rum, der fungerer godt, Boldbanen ved Næstvedvej
 • Bevare værdierne i Sorø, natur, kultur, herlighed
 • Visionen 2022 – også på Frederiksberg
 • når man udvikler – spørge de, som bor der, hvad de lægger vægt på. Ikke bare tænke på bosætning og tilflyttere
 • Hvad skal vi ikke??
 • Skal der overhovedet udvindes råstoffer på Frederiksberg?
 • Kan kommunen købe jorden, så Frederiksberg slipper?
 • Sløjfe boldbanen på Næstvedvej
 • 5G mast tæt på skole og børn

Gruppe 9:

 • Tunnel til Parnas
 • Lokal genbrugsstation (modtage haveaffald)
 • Sammenhængende by
 • Daginstitutioner/ servicetilbud
 • Det grønne/åndehuller
 • Fritid/rekreation
 • Infrastruktur
 • Dobbeltudnyttelse
 • Frederiksberg Torv
 • Mødesteder
 • Kulturhus
 • Privat/offentlig
 • Strategi for investering i boligudbygning – hold fast i krav
 • Akademiet er en virksomhed
 • Flere bænke
 • Bevar  træer – biodiversitet
 • Bæredygtighed/verdensmål/klima/klimasikring
 • Bevar elefantgården
 • Økofællesskab -grundkapital til almene boliger
 • Almene boliger
 • Cykelsti langs Frederiksbergvej