Frederiksberg Lokalråds Årsmøde d. 30/1-2020

Billede fra Jesper Corfitzens egen have på Frederiksbergvej

Torsdag d. 30. januar 2020 afholdt Frederiksberg Lokalråd Årsmøde hos Skotte og Stentoft, Stationspladsen 1.

Som optakt til årsmødet var arrangeret fællesspisning. Omkring 22 medlemmer deltog i spisningen.

Derefter fortalte haveekspert Jesper Corfitzen inspirerende om etablering af sin have på Frederiksbergvej og om havearbejdets udfordringer og glæder.

Der blev serveret kaffe og kage til de omkring 36 fremmødte, hvorefter det egentlige årsmøde påbegyndtes.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – kalenderåret
 3. Det reviderede regnskab fremlægges
 4. Debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg for et år ad gangen
 7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
 8. Eventuelt

Ad: a. Valg af dirigent

Formanden, Tina Hyldegaard, bød velkommen til årsmødet og foreslog Poul Hangler som dirigent.

Poul Hangler blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at årsmødet var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad: b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – kalenderåret

Beretningen, der i sin helhed kan læses på hjemmesiden, indeholdt følgende hovedpunkter:

 • planlægning og projektering af nye boligområder,
 • trafikforhold, herunder spørgsmål om trafiksikkerhed, cyklestier, fortove og kollektiv trafik m.v.,
 • den fysiske planlægning, herunder udlægning og indretning af rekreative arealer,
 • forsyningen af offentlige tilbud på det kulturelle og sociale område,
 • øvrige områder af almen interesse for Frederiksberg.

Formand Tina Hyldegaard kommenterede de enkelte punkter.

På baggrund af det borgermøde, som lokalrådet arrangerede den 10. oktober 2019, har lokalrådet udgivet et Idékatalog indeholdende de fremkomne synspunkter på mødet. Idékataloget blev omdelt.

Som det fremgår af idékataloget, er der et stort ønske om at omdanne den gamle skole på Skolevej til et lokalt kulturhus, aktivitetshus og mødested for unge og ældre.

Det grønne areal overfor Norgesvejs udkørsel i Skælskørvej foreslås udbygget som en bypark. Lokalrådet har tidligere fået udarbejdet plan for området.

Ud over det fortsatte arbejde med ovennævnte 5 hovedpunkter vil lokalrådets næste indsatser være at arbejde videre med projektet på Skolevej og byparkprojektet.

Efter enkelte opklarende spørgsmål og tilhørende svar blev beretningen taget til efterretning og godkendt med applaus.

Ad: c. Det reviderede regnskab fremlægges

Kassereren, Malene Rasmussen, gennemgik det reviderede regnskab for 2019.

Lokalrådets indtægter har været: 400 kr. fra 8 nye medlemmer, 16.000 kr. fra Kommunens administrationspulje, 6.000 kr. fra kommunen til afholdelse af mødet den 10. oktober og 58,75 kr. i tilbagebetaling fra DK Hostmaster, i alt 22.458,75 kr.

Udgifterne har været på i alt 19.359,42 kr. Årets overskud 3.099,33 kr.

Lokalrådets formue bestod pr. 31. december 2019 af en bankbeholdning på 4.635,92 kr. og et tilgodehavende fra kommunen på 6.000 kr., i alt 10.635,92 kr.

Regnskabet blev godkendt med applaus. Regnskabet kan downlades her.

Kassereren oplyste, at i alt 562 medlemmer i årenes løb har indmeldt sig i Frederiksberg Lokalråd.

Ad: d. Debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi

Punktet indgik på årsmødet som en del af bestyrelsens beretning.

Ad: e. Behandling af indkomne forslag

Lokalrådets bestyrelse foreslog ændring af vedtægternes §1b, som omhandler lokalrådets geografiske afgrænsning.

Nuværende formulering:

§1b: afgrænsning: mod nord ved Borgmesterens øje, mod syd ved Krongården (incl.), mod øst ved Sorø Sønderskov og mod vest ved Smedevej/Parnasvej.

Foreslås ændret til:

§1b: afgrænsning: mod nord ved Borgmesterens øje, mod syd ved Skælskørvej/Klokkegårdsvej, mod øst ved Sorø Sønderskov og mod vest ved Smedevej/Parnasvej.

Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Ad: f. Valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg for et år ad gangen

Tina Hyldegaard, Malene Rasmussen, Susanne Jørgensen, Henning Fischer og Jørn-Ole Hesselvig blev genvalgt. Nyvalgt blev Linda Grarup, Ahornvej 13 og Birger Christensen, Lindevej 3.

Poul Hangler blev genvalgt som revisor.

Ad: g. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret er uændret 50 kr./person.

Ad: h. Eventuelt

Der blev forespurgt, om vi ikke i Frederiksberg kunne oprette en trafikgruppe, som den der nu med kommunens hjælp er ved at blive etableret i Tersløse, for på denne måde at få analyseret trafikproblemerne vi har nu og de trafikproblemer, som vi må forvente at få med den udbygningstakt, der finder sted.

Lokalrådet tror næppe, at kommunen vil støtte oprettelsen af en trafikgruppe for Frederiksberg, men vil være åben for at deltage i det videre arbejde om trafikforholdene.

Formanden takkede Knud Christensen for hans indsat igennem flere år i bestyrelsen, som han nu forlader i forbindelse med fraflytning fra Frederiksberg.

Herefter var generalforsamlingens emner udtømt.

Formanden takkede dirigenten, Poul Hangler, for god ledelse af generalforsamlingen.

                      Jørn-Ole Hesselvig                                                                      Poul Hangler

                           Referent                                                                                      Dirigent