Home » Historiske referater

Historiske referater

Herunder ligger indholdet af den gamle hjemmeside, fra før den blev omlagt i 2016.

Det er ikke alle indlæg, der er dateret!

Lokalrådet har gjort indsigelse mod forslag til handleplan

Indsigelse

Frederiksberg Lokalråd har ved møde den 13. juni 2012 besluttet at gøre indsigelse mod forslag til handleplan for Natura2000 område Nr. 160 Sorø Sønderskov.

Indsigelsen begrundes med hensynet til fremtidig mulighed for fornyelse af alléen langs Skælskørvej. Lokalrådet kan ikke af det fremlagte materiale se, om grænsen for område 160 omfatter alleen. Såfremt alléen er beliggende udenfor området 160 frafaldes indsigelsen, medmindre handleplanen også har konsekvenser for omkringliggende arealer.

Frederiksberg Lokalråd værdsætter at Sorø fremstår som alléernes by. Vi er stolte af byen mange flotte alléer. Skiftende tiders fejlagtige behandling af Skælskørvej-alléens træer; ændring af vejens tracering o.lign., samt gement hærværk, har tyndet ud i antallet af træer. Mange træer er syge og døende. Set som et hele, må alléen siges at være udlevet. Frederiksberg Lokalråd forestiller sig derfor at der på et tidspunkt vil blive behov for etablering af en ny allé.

Som vi læser udkastet til handleplanen, vil planen formentlig forhindre fældning af de syge alletræer; idet handleplanen netop ønsker at beskytte de syge og døde træer som habitat.

Frederiksberg Lokalråd ønsker at handleplanen præciserer, enten at alléen ikke er omfattet af handleplan 160, eller at allétræerne kan fornyes.

Her er Sorø Kommunes svar på vores ovenstående indsigelse:

6. Frederiksberg Lokalråd

6.1 Frederiksberg Lokalråd udtrykker bekymring for at beskyttelse af eremitten forhindrer fornyelse af alléen langs Skælskørvej, og ønsker at handleplanen præciserer, enten at alléen ikke er omfattet af handleplanen eller at allétræerne kan fornys.

Side 6 Bemærkninger:

Ad 6.1: Allétræerne langs Skælskørvej vokser udenfor Natura 2000 området. Områdets mere præcise afgrænsning kan ses i større målestok på Danmarks Arealinformation: http://kort.arealinfo.dk/. Natura 2000 planens retningslinjer for beskyttelse af eremitten gælder imidlertid også udenfor Natura 2000 området i “kort afstand fra levesteder i habitatområdet” og på “relevante arealer”.

Sorø Kommune forstår relevante arealer som arealer uden for byzone, fordi gode værtstræer for eremit ofte vil være trafikfarlige og passe dårligt ind i bybilledet. Kommunen vil derfor ikke forsøge at gøre allétræerne på f. eks. Skælskørvej mere attraktive for eremitten eller at bevare dem med henblik på at eremitten skal indvandre til dem.

Men som det er beskrevet i handleplanen, kan man ikke uden videre fælde et træ, som er  beboet af billen, fordi sådanne træer er beskyttet, uanset hvor de forekommer og hvem der ejer dem. Beskyttelsen er uafhængig af, om der er et Natura 2000 område i nærheden, og hvad der står i handleplanen for Natura 2000 området. I handleplanen er der nærmere redegjort for det relevante lovgrundlag for denne beskyttelse i afsnittet “Særligt for sikring af eremit i byområde”. Kommunen er derfor under alle omstændigheder forpligtet til at sikre, at der ikke forekommer eremit i allétræerne langs f. eks. Skælskørvej, forinden træerne evt. fældes. Hvis det er tilfældet, skal træet som hovedregel bevares eller bestanden af billen skal sikres ved tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger.

Ændringer i forslag til Natura 2000 handleplan på baggrund af indsigelse: Nej.

Frederiksbergprisen 2012

Lokalrådets formand Vibeke Lund overrækker Frederiksbergprisen 2012 til Søren Huusfelt

Lokalrådets formand Vibeke Lund overrækker Frederiksbergprisen 2012 til Søren Huusfelt

Her er lokalrådets begrundelse, som den blev fremlagt af Vibeke:

Frederiksbergprisen skal i dag overrækkes for 4. gang. Også denne gang er prisen et smukt stykke kunsthåndværk, fremstillet af vores lokale keramiker Gerda Østergård. Hvem skal mon så have prisen denne gang? Det er sikkert et spørgsmål som stilles i mange hoveder lige nu. Jeg vil starte med at sige at der i Frederiksberg lokalråds bestyrelse var stor enighed om hvem prisen skulle gå til. I bestemmelserne for uddeling af prisen står der, at prisen skal gå til en person eller organisation der på særlig vis har gjort en indsats for lokalområdet.

På hvilken måde har prismodtageren udmærket sig? Han – for det er en han – har arbejdet ihærdigt for at Frederiksberg skal blive kendt, at Frederiksberg er et sted som mange kommer til, et sted som bidrager til høj aktivitet i vores område.

Årets prismodtager er Søren Huusfeldt. Chefen her i Super Brugsen.Du skal også have prisen for din store flid, dit smil og din hjælpsomhed, når kunder beder om hjælp. Din synlighed i butikken og fordi du sammen med dit personale har fået skabt et indkøbssted en SUPER brugs med særlig tryk på super, med super vareudbud, med gode tilbud (dagens tilbud) og et personale der som du er venlige, hjælpsomme og imødekommende over for os kunder.Kun en gang har jeg oplevet et noget anstrengt smil fra din side, det var den dag, jeg spurgte dig om du også kom i butikken i dag til Frederiksbergdagen, du svarede: ”Det spørger du mig bare ikke om” Nej ærlig talt, jeg havde også holdt spørgsmålet lidt tilbage, fordi jeg jo var sikker på svaret, vi havde bare talt om i Lokalrådet at vi skulle være sikre på at du i dag var der og kunne modtage prisen.Men jeg vil fremhæve et andet initiativ, du har været med til at tage, som har gjort det lettere at være frederiksbergborger. Det er Super Brugsens genbrugskoncept. Det er rigtig fint, at vi nu bare kan tage flasker, aviser, plastik og lignende med, når vi alligevel skal handle, det er nemt og vi behøver ikke belaste miljøet med at køre længere væk med noget af det genbrugsaffald, vi har allermest af.

Din venlighed, din flid og dit engagement i lokalområdet gør dig til den helt rigtige prismodtager Derfor vil jeg med stor glæde overrække Frederiksberg prisen til dig Søren.

Indberet fejl på kommunens veje og stier

Nu kan kommunens borgere hurtigt give kommunen et digitalt praj, hvis der er huller og revner i veje og stier.

De danske veje skal holde til meget, når vejret viser sig fra sin lunefulde side. Temperatursvingninger er især hårdt for vejbelægningen. Over en årrække kan skiftevis frost og tø bl.a. forårsage revner i asfalten. Resultatet af dette kender de fleste som huller i vejen, der er til stor gene for trafikanterne. Men nu kan borgerne hurtigt give kommunen et digitalt praj om huller og revner.

Huller lappes

Sorø Kommunes Vej og Park er i fuldt sving med at lappe huller på kommunens vejnet. Til dagligt kører to lappe-hold: ét i den sydlige del og ét i den nordlige del af kommunen. Men det tager tid, når 515 km veje skal gennemgås. Derfor er vi meget interesserede i at få borgernes indberetninger vedrørende fejl og mangler på kommunens veje og stier.

Giv os et praj – og hjælp kommunen!

Hvad enten du har adgang til internettet på computer eller mobiltelefon, kan du på en hurtig og nem måde give os et praj.

På soroe.dk i menuen Veje under VEJE OG TRAFIK finder du tjenesten ‘Giv os et praj’. Her udfylder du de nødvendige oplysninger og sender til os. Er du i besiddelse af en smartphone kan du ved hjælp af applikationen ‘Giv et praj’ hurtigt og præcist fortælle os om, hvor og hvad du har observeret.

Velkommen i “Rundskoven”

Sorø Akademis Stiftelse har hørt vore bønner; skovvejen er nu renoveret, og farbar hele vejen rundt…

De opkørte veje efter skovning m.v. Her er samme syn efter renovering.

Beretning for 2011

Beretning for 2011

Som vi skrev i pressemeddelelsen op til dette årsmøde, er der god gang i Frederiksberg.

LBI er velfortjent kåret til årets idrætsforening. Butiksrådet i Super Brugsen har holdt et meget velbesøgt kræmmermarked og inden længe vil en ny skole se dagens lys. Dette for bare at nævne nogle af de spændende ting, der sker.

Byparken

På årsmødet i 2011 kunne jeg optimistisk berette om lokalrådets samarbejde med Clans Loranges’ tegnestue, der havde ført til udarbejdelse af et meget smukt forslag til etablering af en Bypark på Frederiksberg – ja vi omtalte projektet som et fyrtårn på Frederiksberg.

Vi havde også fået en økonomisk etape opdeling af projektet. Første etape, der også var langt den dyreste, beløb sig til lige knap 1 million kroner. Vi vidste at det ville blive en stor udfordring for lokalrådet at skaffe så stort et beløb, på den anden side kunne vi også se, at skulle vi dele arbejdet op i endnu en etape, ville der blive for mange gange, hvor vi skulle gå to skridt frem og et tilbage.

Der var ikke andet for os at gøre end at gå til tasterne, først for at finde ud af hvilke fonde og puljer, der kunne matche vores ansøgning og dernæst for at få skrevet og afsendt diverse ansøgninger. Vi blev enige om at prioritere de store fonde til denne del af projektet, alligevel henvendte vi os også til få mere lokale eventuelle donatorer.

Vi har søgt hos

 • Sorø Spare- og Laanekasses Fond c/o Danske Bank
 • Nordea-Fonden
 • Real-Dania
 • Lokal – & Anlægsfonden
 • Frilufts Rådet
 • Sorø Kommunes udviklingsmidler
 • Sorø Spare- og Laanekasses Fond
 • Grøn vækst
 • Trygfonden

Alle steder har vi fået afslag; bortset fra Bank Trelleborg – har bevilliget 57.000 kr. under forudsætning af at alle midler bevilliges.

Der er ingen tvivl om, at det havde været sjovere i dag på årsmødet at kunne berette om, at fondene havde ydet os den hjælp, der skulle til for at Byparken inden længe ville blive en realitet og at lokalrådet kunne gå i gang med næste etape, der er beplantning og indretning af kroge, petanque baner og madkurv spisesteder m.m.

I stedet kan vi nu se på et areal, der har fungeret som byggeplads for udvidelsen af institutionen Grønnegården, hvor vi nu med spænding imødeser hvordan retablering af arealet vil udforme sig.

Vi har kontaktet kommune om resultatet af vore ansøgninger og samtidig fortalt dem, at vi ligger inde med nogle meget visionære tegninger for området. Dem vil vi gerne overrække til kommunen på det møde i senere i marts, vi skal have med Sorø kommune.

Næstvedvej

-har i flere år stået højt på lokalrådets initiativliste. På sidste årsmøde havde vi skolevejsanalysen på programmet. Lokalrådet har ofte fremført at især krydset Frederiksbergvej – Næstvedvej udgjorde et trafiksikkerhedsproblem med en cocktail af dårlig oversigt, mange skolebørn og travle trafikanter på vej til toget. Desværre viste skolevejsanalysen, at kun få forældre og børn havde givet udtryk for det synspunkt i analysen.

Lokalrådet fortsætter dog med at fastholde fokus på dette sted i forhold til kommunes teknik- og miljøudvalg og trafiksikkerhedsgruppe.

Lokalrådet har igennem nogle år søgt midler fra lokalrådspuljen til forskønnelse af Næstvedvej og dermed også større sikkerhed for bløde trafikanter. Der er blevet plantet allé træer og lavet bede, der indsnævrer vejen og dermed dæmper bilernes hastighed. Dette arbejde ser vi som en stor gevinst for vejen og for området. Under slogannet ”Sorø alléernes by” har vi igen i år søgt midler fra puljen. Vi håber, at vores ansøgning bliver imødekommet så vi kan sætte punktum for et stykke arbejde, der har medført at vi kan føje endnu en allé til Sorøs indfaldsveje.

Midt i glæden over vores bydel forskønnes er det dog ærgerligt, at fem af de plantede træer er ødelagt. En beboer på Næstvedvej fortalte, at omkring påske sidste år blev træerne et for et knækket og ødelagt. Det betyder, at det der på et tidspunkt skulle blive en smuk og harmonisk allé, nu står med huller, der vidner om respektløs optræden. Vi vil naturligvis spørge Sorø kommune om de vil genplante nogle allé træer i de grimme huller handlingen har efterladt. Frederiksberg Lokalråd vil samtidig appellere til, at vi alle værner om vores fælles værdier.

Frederiksberg skole

I indledningen nævnte jeg at vi har udsigt til en ny skole på Frederiksberg. PCB fundene har medført en beslutning om at bygge en ny skole.

Allerede i det tidlige forår sidste år blev lokalrådet indbudt til at være med i de første tanker om en ny skole. Hvad skulle den indeholde, hvordan skulle den bygges og hvordan skulle man sikre at den kunne leve op til fremtidens krav om viden, innovation, inklusion, sundhed og bæredygtighed.

Siden har de mange gruppers arbejde ført frem til en sammenskrivning af visionsgruppen. Byrådet har bevilliget 131 mill. Kroner. Det betyde,r at skolebestyrelse, ledelse og kommune nu arbejder på fuld tryk for at få den nye skole til at se dagens lys.

Lokalrådet er stadig med i dette arbejde og deltager i møderne.

Kræmmermarked

En nyskabelse på Frederiksberg? I hvert fald tog butiksrådet ideen op og arrangerede et kræmmermarked på arealerne rundt om Super Brugsen.

Jeg blev spurgt om jeg som formand for Frederiksberg lokalråd ville åbne markedet. Den invitation tog jeg med glæde imod, så på en omvendt ølkasse kunne jeg åbne markedet. Jeg har siden hørt fra butiksrådet at overskuddet fra kræmmermarkedet er brugt til betaling af lyssætningen af det store lindetræ, der markant vis byder velkommen til Super Brugsen

Vej i rundskoven

Desværre har skovvejen lidt en del ved de senere års forstlige indsats, kombineret med et særdeles regnfuldt klima. Skovvejen er p.t. nærmest ufremkommelig, glat mudret og stærkt sporkørt på strækninger afbrudt af meget store vandpytter. Lokalrådet er opmærksom på, at skovvejen benyttes af mange heriblandt også Frederiksberg skole. Derfor har vi henvendt os til Stiftelse Sorø Akademi for at høre om Stiftelsen ville bidrage til udbedring af skaderne.

Jens Kristian Poulsen gør i svaret til os gældende at princippet er, at Stiftelsen stiller arealerne gratis til rådighed for befolkningen, men at der ikke er afsat midler til ekstra reparation af meget anvendte strækninger.

I vores korrespondance med Jens Kristian Poulsen har lokalrådet fået lov til at arbejde videre med en mulighed for at udbedre skovvejen til glæde for motionister, skoleelever, hundeluftere og andre.

Her er en opgave som lokalrådet også i 2012 vil arbejde videre med.

Hold din vej ren

Dette lille enkle motto vil vi i lokalrådet igen slå til lyd for. Vent ikke på hvad du synes andre bør gøre men gør det selv. Du kan endda få en gratis gribetang udleveret af lokalrådet. Samtidig med motion og frisk luft får man noget pænt og se på. Måske kan handlingen også afstedkomme at andre begynder at tænke på, hvor de smider affald. Den største synder er dog trailere, der uden at dække affald til, kører på ”genbrugen” med alskens affald flagrende efter sig.

Hjemmesiden

Til sidst vil jeg slå et slag for lokalrådets hjemmeside. Gå på den og følg med i de ting lokalrådet er optaget af. Skriv også gerne til lokalrådet og kom gerne med indlæg til hjemmesiden.

Afslutning

Denne beretning skal slutte med en status på antal medlemmer, der nu er oppe på 471 med 15 nye medlemmer i 2011

Vibeke Lund, formand

Pressemeddelelse

Årsmøde i Frederiksberg Lokalråd

Det bobler på Frederiksberg. Der er gang i den. En optimistisk udtalelse, som efter lokalrådets vurdering på bedste vis matcher de initiativer, der fra forskellig side bliver eller er ved at blive taget på Frederiksberg.

En aktiv idrætsforening, LBI er netop kåret til årets idræts forening. En Brugs der blomstrer og et butiksråd, der søsætter nye initiativer. En kæmpe kræmmerdag med over 100 kræmmere blev afprøvet. Og med udsigt til en ny skole her på Frederiksberg kan vi kun kippe med flaget og glæde os over de mange initiativer.

Lokalrådets helt store satsning i år har været etablering af Frederiksberg Bypark. Med spændende tegninger fra Claus Lorange tegnestue var opgaven for os at skaffe pengene der kunne bringe os fra ide til virkelighed.

Torsdag den 1. marts kl. 19 vil lokalrådet fortælle om dette og meget andet på årsmødet, der sædvanen tro bliver afholdt i Sogneladen i Lynge.

Vi vil gerne invitere alle interesserede til at deltage.

Vibeke Lund Formand.

Årsmøde i Frederiksberg Lokalråd torsdag d. 1. marts 2012

kl. 19.00 i Sogneladen ved Lynge Kirke

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før mødet. Alle er velkomne Hilsen bestyrelsen

Læs referat her..

Frederiksberg Bypark – ikke denne gang?

Frederiksberg Bypark

Sidste år fik vi penge fra Sorø kommunes pulje til lokalråd til et forprojekt, der skulle være grundlag til etablering af en bypark. Ønsket var at omdanne det noget triste græsanlæg mellem Frederiksbergvej og Skælskørvej ved Grønnegården til et samlingssted hvor fællesskab, bynatur og kultur kunne forenes – et fyrtårn på Frederiksberg. Claus Lorange og Ellen Schelde har udarbejdet et meget spændende projekt, som lokalrådet straks gik i gang med at søge om midler til hos en række fonde. Men desværre har ingen ansøgninger givet os de fornødne muligheder.

Vi håber stadig

Vi kan nu kun vente og se, hvilken plan der ligger for retablering af området i forbindelse med færdiggørelsen af udbygningen af børneinstitutionen Grønnegården. Lokalrådet stiller gerne projektforslag og tegninger til rådighed for kommunen til evt. inspiration til dette arbejde. Lokalrådet har stadig et håb om at projektet kan gennemføres.

Forskønnelse af Frederiksberg

Frederiksberg lokalråd har et stort ønske om og arbejdet vedholdende på at forskønne vores bydel.

Obelisken, der er skabt af Gerda Østergård, er et eksempel. Arbejdet med omskabelsen af Næstvedvej til en ALLÉ, er et andet eksempel på lokalrådets initiativer.

Den nye stationsplads kan lokalrådet ikke tage æren for, men lokalrådet har dog arbejdet med i hele processen. Endelig har vi lanceret et initiativ under sloganet ”hold byen ren – få en forlænget arm”. Går man en tur og føler sig generet af det affald, der ligger på veje og stier, kan man henvende sig til lokalrådet og gratis få udlevet en forlænget arm/gribetang. På den måde kan m man yde sit lille eller store bidrag til at gøre vores område pænere. Vibeke Lund.

Sorø alléernes by

Sådan har Frederiksberg Lokalråd ønsket at se alle indfaldsveje til Sorø og Frederiksberg. Vi har igennem nogle år arbejdet på i dialog med Sorø kommune at gøre denne vision til virkelighed på Næstvedvej på strækningen mellem Skælskørvej og byskiltet. Det er derfor meget glædeligt at antallet af plantede alletræer er vokset. Vi er nået til byskiltet, nu skal vi bare have strækningen fra Frederiksbergvej til Skælskørvej med. Vi kan også glæde os over, at de mange huller i vejen er blevet repareret og at der nu ligger fin asfalt i stedet. Midt i glæden over at vores bydel forskønnes, er det dog ærgerligt at fem af de plantede træerne er ødelagt. En beboer fortalte, at omkring påske blev træerne et for et knækket og ødelagt. Det betyder, at det der på et tidspunkt skulle blive en smuk og harmonisk alle nu står med huller, der vidner om respektløs optræden. Vi vil naturligvis spørge Sorø kommune om de vil genplante nogle alletræer i de grimme huller handlingen har efterladt. Frederiksberg Lokalråd vil appellere til, at vi alle værner om vores fælles værdier.

Her stod engang en række fine alletræer -> En ny alle er på vej

Vibeke Lunds tale ved åbningen af Kræmmerdagen på Frederiksberg

Det er godt gået – Det viser at vi kan.

Det er bare nogle af de udtryk, som jeg synes passer på det initiativ som butiksrådet har taget her på Frederiksberg.

Som formand for Frederiksberg lokalråd er jeg rigtig glad for at få lov til at åbne kræmmerdagen.

Vi har i længere tid kunnet læse om jeres plan og hver gang har jeg tænkt: dejligt med initiativrige mennesker, dejligt at der sker noget på Frederiksberg.

Vi har i en periode her på Frederiksberg ved Super Brugsen været værter for Farmers Marked, et marked, der giver os mulighed for at købe friske, økologiske og sunde kvalitetsvarer. Pendanten til de nye Torvehaller i København, der blev indviet fra kort tid siden – ja de har lært noget af os der inde i København.

I dag er pladsen så fyldt endnu mere ud. Over 100 kræmmere har fundet ting frem fra gemmerne for at sælge dem her, så jeg er sikker på, at der er basis for en god handel i løbet af dagen.

Der er også tænkt på underholdning, hjemmeværnsorkesteret spiller, Sorø Linedansere optræder og LBI tilbyder spændende aktiviteter på deres oppustelige fodboldbane.

Med Super Brugsen og butiksrådet som lokomotiv for initiativet kan vi i dag komme til at opleve, hvilken energi der opstår når man samler det frivillige foreningsliv, forretningslivet og de mange borgere, der med deres bugnende boder, er med til at sætte kolorit på dagen.

Jeg må sige at I er med til at understøtte lokalrådets ønske om en bydel med liv, glæde og fællesskab.

I forlængelse heraf kan jeg fortælle at lokalrådet arbejder på at sætte et nyt fyrtårn på Frederiksberg. Vi har tegninger liggende på en helt fantastisk bypark, som skal ligge lige her overfor Brugsen. Vi har søgt en del fonde om midler til at gøre det projekt til virkelighed, der gerne skulle blive et samlingssted, hvor fællesskab, ”bynatur” og kultur forenes. Et sted, der gennem flot arkitektur og indretning giver lyst til fysisk aktivitet lige uden for døren. Nu krydser vi bare fingre for at nogle tilsmiler projektet med nogle økonomiske midler.

Og med udsigt til en ny skole her på Frederiksberg kan vi kun kippe med flaget og glæde os over de mange initiativer.

Med disse ord og en stor tak til butiksrådet og alle andre, der har ydet et stort stykke arbejde, vil jeg åbne kræmmerdagen på Frederiksberg og håbe på at en ny tradition har set dagens lys.

Ideen om Frederiksberg Bypark lever stadig

Lokalrådet har op til sommerferien søgt en del små og store fonde om økonomisk hjælp til at realisere dette både smukke og miljøskabende projekt.

En park, der både skal være et fyrtårn på Frederiksberg, et samlingssted for børn, unge, familier og en oase for dagplejere og institutioner.

Desværre er den aktuelle status lidt nedslående. Ingen ansøgninger til lokale fonde har båret frugt, herfra er kommet afslag på alle vore ansøgninger. For nylig fik vi også afslag fra Lokale og Anlægsfonden og Real Dania. Vi har flere ansøgninger ude, dem regner vi med at høre fra i nærmeste fremtid, vi krydser fingre.

Frederiksberg, den 10. september 2011 Vibeke Lund

Lokalrådets årsmøde er afholdt den 9. februar 2011.

Sogneladen ved Lynge Kirke.

Læs referatet, klik her..

Læs  beretningen,  klik  her..

Læs indkomne forslag, klik her..

Frederiksberg Bypark

Læs teksten til planen her..

Indvielse af Stationspladsen

Sorø Station har fået dobbelt så mange tog, bedre busforbindelser til stationen og flere parkeringspladser til biler og cykler. Desuden er hele stationsmiljøet blevet bedre, og mandag den 22. november kunne vi tage de to helt nye elevatorer i brug.

Det blev fejret, og der blev budt på gløgg, kakao og æbleskiver. Korsør Jernbaneorkestret underholdt, og Harry kiggede forbi for at hilste på børnene.

Indvielse af kælkebakke

Den kælkebakke vi skal indvie i dag hedder kælkebakke hele året. Den skal bruges i regn og blæst i sol og sne. Om lidt skal vi prøve om det er rigtigt, kan man virkelig kælke i regnvejr?

Det er dejligt for mig i dag på vegne af Frederiksberg Lokalråd, at kunne være med til at indvie kælkebakken.

Vi ved, at skolen er en afgørende spiller i forhold til det gode børneliv, en skole med dygtige og engagerede lærere, en skole hvor man får gode kammerater og en skole med gode rammer. Kælkebakke er et lille initiativ til de gode rammer, her kan mases, leges, heppes og rutches. Frederiksberg lokalråd arbejder sammen med skolen og andre foreninger på frederiksberg på at skabe en åben legeplads for alle børn på Frederiksberg. Vi er sammen med skolebestyrelsen ved at starte en venneforening, der skal samle flere penge sammen til en åben legeplads, der udfordrer både krop og hjerne og giver gode fællesoplevelser. Nu glæder vi os til at se, hvordan I kaster jer over kælkebakken og så må I love os at passe rigtig godt på den!

Billeder fra indvielsen af kælkebakkerne…

Naturen og miljøet i Sorø Kommune

Grønt Forums Aftenuniversitet afholder 4 arrangementer i efteråret 2010 under overskriften: Naturen og miljøet i Sorø Kommune.

Alle er velkomne og deltagelse er gratis, dog skal der betales for drikkevarer.

Frederiksberg Lokalråd er medarrangør af møde den 28. september kl. 18.00–22.00 på Kongsgården, Strandvejen 11.

Aftenen indledes med en tur i området v. Carl Bringgaard.

Kl. 19.00 starter mødet med velkomst og præsentation af oplægsholderne v. Eva Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening i Sorø.

Kl. 19.15 oplæg om Fremtidens Natur i Sorø v. arkitekt Jørgen Birkedal.

Herefter følger oplæg v. havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening Henning Mørk Jørgensen om Vand og Naturplanerne. Herefter bliver der lejlighed til spørgsmål og debat.

Mødet arrangeres i samarbejde med Kongsgården og Frederiksberg Lokalråd

Læs om møderne her..

Lokalrådet uddeler pris til Frederiksberg borger

Lokalrådet kan glæde sig extra meget i år når Frederiksberg prisen uddeles. Vi har bedt Gerda Østergård om at designe en Frederiksberg pris. Det er der kommet et smukt og helt specielt fad ud af. I fadets bund er der brændt en illustration af obelisken, den obelisk som sidste år kom op at stå på rundkørslen ved Liselund.

Lokalrådet er rigtig glad for at kunne overrække prisen til en borger, der tilmed er forretningsdrivende i området. Det er en mand, der målrettet og arbejdsomt i sin fritid har forskønnet arealet, som virksomheden ligger på.

Adressen er Fyrrevejen 5 og navnet på dette års modtager er Paw Brix.

Da et par af lokalrådets medlemmer møder op hos Paw Brix og fortæller ham, at vi gennem et års tid har fulgt hans arbejde med at rydde op og rense op efter den gamle DK tank, blev Paw Brix både overrasket og glad. ”Man bliver da taknemmelig” lyder den smilende kommentar.

Paw Brix driver nu en Auto og ATV reparation på adressen og selv om han har nok at gøre, fortæller Paw Brix ivrigt, mens vi bliver vist rundt, om de kommende planer for forskønnelse af området. Vi starter ved en dejlig stor grøn græsplæne, der bliver trimmet af en omkringkørende robot græsslåmaskine. Bag huset skal portene lukkes, så der ikke kommer støj til naboerne, siden skal huset beklædes. Foran er der plantet en lav buksbom hæk, der afgrænser græsplænen til den anden side. Senere står den på ny asfalt foran huset. Også et nyt hegn er med i planerne, når Paw kan få træ hjem fra familiens savværk i Sverige.

Vibeke Lund

Se billeder herunder:

Lokalråd giver legemuligheder på Frederiksberg skole

Det var en glad formand fra Frederiksberg Lokalråd, der i sidste uge fik brev om, at lokalrådet havde fået det ansøgte beløb på 27.000 kr. fra Sorø kommune til at komme et lille skridt videre mod en åben og aktiv legeplads på Frederiksberg skole.

Vi er med sammen med andre foreninger på Frederiksberg og Frederiksberg skolen i gang med at skabe spændende og udviklende legeområder på Frederiksberg. Derfor er jeg meget glad for at kunne meddele skolens ledelse, at vores penge kan give mulighed for to nye aktiviteter, fortæller Vibeke Lund.

Der er rundt om skolen flere jordvolde, som børnene er rigtig glade for at løbe, springe og rulle på. Nu bliver der endnu en mulighed, vi har nemlig søgt penge til ”en kælkebakke hele året” og nogle udendørs fitness redskaber. Det er vores håb at fitness redskaberne også kan tiltrække forældre. Det kan være mens deres børn er til træning i LBI, eller det kan være de på deres løbetur, lige smutter ind om redskaberne og tager et par styrkeøvelser.

Lige nu er det ferietid, siger Vibeke Lund, men efter ferien skal vi i gang sammen med skolen, med at få anskaffet og opsat redskaberne.

Referat af Årsmødet den 4. marts 2010

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • valg af dirigent
 • bestyrelsens beretning for det forløbne år – (kalenderår)
 • det reviderede regnskab fremlægges
 • debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi behandling af indkomne forslag
 • valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen fastsættelse af indmeldelsesgebyr
 • eventuelt

Ad a – valg af dirigent
Carl-Christian Bringgaard blev valgt som dirigent.

Ad b – bestyrelsens beretning for det forløbne år – (kalenderår)
Formanden Vibeke Lund afgav beretning for året 2009. I årsberetningen omtalte Vibeke Lund følgende projekter:

 • Obelisken
 • Fra legeplads til bydelspark
 • Legeplads
 • Næstvedvej
 • Vælgermøde
 • Stationsforpladsen
 • Gribetang
 • Hjemmeside-info
 • Antal medlemmer

Formandens beretning kan ses i sin helhed herunder.

Under projektet Legeplads, gav Vibeke Lund ordet til skoleinspektør Ole Kristensen, som gav en spændende beskrivelse af projektet, som han omtalte som ”En åben legeplads”, idet han anser åbenhed overfor lokalbefolkningen som et vigtigt signal i projektet, da legepladsen, som skal være åben i alle døgnets 24 timer, ikke kun er for skolens elever.

Legepladsområdet ligger indenfor de 3 volde ved SFO, som for øvrigt her i vintermånederne har givet masser af kælkemuligheder. Udover voldenes placering i et fremtidigt projekt har en inddeling af området til bl.a. grill, bål, legeplads med redskaber, basketball m.v. været drøftet. Endvidere nævnte Ole Kristensen ”en intelligent legeplads” med bevægelige legeredskaber (LAPPSET), f.eks. trædepuder, små karruseller o. lign., en legeplads som kan motivere og inspirere børnene til at bevæge sig mere.

I forbindelse med projektet har der været debat om, hvorvidt projektet skulle udvides til at omfatte hele skoleområdet, med udgangspunkt i motivation til bevægelse og motion.

Under oplægget blev der sendt papirudskrifter rundt med billeder af de mange forskellige og spændende legeredskaber.

Frederiksberg Skole har dog allerede indkøbt forskellige mindre redskaber for omkring 35.000 kr., redskaber, som kan komme på plads, når det er frostfrit. I den forbindelse fortalte Ole Kristensen, at Sorø Kommunes folkeskoler sammen med Helsingør og Gladsaxe kommune har deltaget i et Sundhedsprojekt med henblik på at forbedre sundhedstilstanden blandt børn.

Ole Kristensen nævnte endvidere planer om en udendørs fittnessbane (pris 250.000 kr.), at skolens gymnastiksal har været tænkt ind i projektet med åbningstid fra klokken 5 morgen til klokken 22 aften, dog fratrukket ”skoletiden”, og omtalte i den forbindelse tilbygningen til hallen.

Skolen har været i dialog med kommunen, bl.a. om bidrag til jordarbejdet i forbindelse med legepladsen. Kommunen har hertil svaret, at projektet må afvente den helhedsplan, som nu skal udarbejdes for den fremtidige renovering af skolen. I den forbindelse nævnte Ole Kristensen PCB problemerne på skolen, som også skal indgå i helhedsplanen. Der er 480.000 kr. på budgettet i 2010 til planen.

Ole Kristensen afsluttede sit oplæg med at gøre opmærksom på, at hovedmålet er åbenhed og samarbejde mellem skolen, LBI og lokalsamfundet og nævnte samtidig muligheden for partnerskabs-møder med virksomheder. Til sidst fastslog Ole Kristensen at det ”kun” er det store projekt, som er på standby. Der er stadig gang i ”småtingene”.

I den efterfølgende debat blev det bl.a. nævnt, at man skulle bevare naturen. Endvidere blev der givet udtryk for utilfredshed med, at Grundejerforeningen Liselund har etableret egen legeplads for omkring 100.000 kr., i stedet for at gå sammen om et fælles legepladsprojekt. Endelige blev Elefantgården nævnt som en mulig leverandør af legeredskaber, hvilket dog blev frarådet bl.a. på grund af manglende sikkerhedsgodkendelse.

Der var enighed om, at en samlet strategi vil være et godt udgangspunkt, samt at det ville være en god idé at invitere alle interesserede parter til et fælles møde. Mht. sponsorater bør man dog være både opmærksomme og kritiske.

Efter Vibeke Lunds fremlæggelse, Ole Kristensens indlæg og den efterfølgende debat blev årsberetningen herefter taget til efterretning.

Ad c – det reviderede regnskab fremlægges

Kasserer Birgit Søefeldt gennemgik det reviderede regnskab for 2009, som udviste en bankbeholdning pr. 31. december 2009 på 31.534 kr.

Lokalrådet har haft en indtægt på 750 kr. i kontingentindbetalinger, udover tilskud fra kommunen, samt en mindre renteindtægt.

Uover de løbende udgifter har lokalrådet haft udgifter på 1.000 kr. til Frederiksbergprisen, 980 kr. til Projekt Ren By. Regnskabet udviste et mindre underskud på 2.873 kr.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter enstemmigt blev godkendt.

Ad d – debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi

Vibeke Lund kom med et oplæg om det nye års udfordringer, som der allerede er taget tilløb til i 2009, og nævnte først opgaven med – i samarbejde med kommunen, borgere og fagfolk, at lave en plan med henblik på omdannelse af græsarealet ved Grønnegården til et parklignende samlingssted. Lokalrådet har søgt 60.000 kr. til arbejdet.

Endvidere har lokalrådet søgt midler til den åbne legeplads, i samarbejde med Frederiksberg Skole og andre interessenter på Frederiksberg.

Af andre udfordringer nævnte Vibeke Lund, at lokalrådet i året løb regner med at kunne uddele Frederiksbergprisen, at lokalrådet har planlagt en vandretur på Næstvedvej sammen med Petur Holm fra kommunen, samt at lokalrådet har sagt ja til at samarbejde med ”Grønt Forum i Sorø Kommune”, herunder deltage i et møde på Kongsgården den 28. september.

Lokalrådets eget lille miljøinitiativ ”Gribetang” blev omtalt, fulgt op af et tilbud om at henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne og få en gratis tang til formålet. Endvidere blev det nævnt, at arbejdet omkring Stationspladsen bliver fulgt tæt af lokalrådet.

Endelig gjorde Vibeke Lund opmærksom på, at lokalrådet kommunikerer med medlemmer og borgere gennem lokalrådets hjemmeside og pressen, og nævnte samtidig at hjemmesiden også gerne stilles til rådighed for andre initiativer rettet mod borgere på Frederiksberg.

Lokalrådet har ikke planlagt nogen kampagne for at få flere medlemmer, men vil gerne benytte årsmødet til at gøre opmærksom på muligheden for medlemskab.

Under punktet gav Vibeke Lund ordet til Tina Hyldegaard, som kom med en kort orientering om trafiksikkerhed, samt den kommende skolevejsanalyse med udgangspunkt i et oplæg, udarbejdet af Ida Nøhr Larsen.

Den efterfølgende debat omhandlede bl.a. krydset Egesvinget / Frederiksbergvej, hvor der var delte meninger om, hvorvidt det er Egesvinget eller Frederiksbergvej, som skal være den ”gennemkørende” vej. Et argument imod at gøre Egesvinget til den gennemkørende vej var, at det uden tvivl ville gøre vejen til en omfartsvej, hvilket ville være ensbetydende med mere trafik.

I forbindelse med projekt Gribetang fremkom der forslag om en fællesdag med f.eks. skolen og LBI – ”Ud med gribetængerne”. Endvidere fremkom der kommentarer om trafiksikkerhed, herunder høje hastigheder, cykelstiproblemer fra rundkørslen ved Liselund til Krongården, lys på Lyngestien, samt chikanen umiddelbart før rundkørslen ved Liselund.

Ad e – behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling på årsmødet.

Ad f – valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen

Vibeke Lund orienterede om, at Anne Brehmer havde forladt bestyrelsen.

Fra den nuværende bestyrelse blev Henning Fischer, Tina Hyldegaard, Anders Karlsson, Vibeke Lund og Birgit Søefeldt genvalgt.

Peter Holst blev valgt som nyt medlemmer til bestyrelsen. Poul Hangler blev genvalgt som revisor.

Ad g – fastsættelse af indmeldelsesgebyr

Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. person.

Ad h – eventuelt

Tina Hyldegaard, som har været medlem af bestyrelsen i et år, takkede Vibeke og Birgit for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet.

Carl-Christian Bringgaard takkede for ro og orden under årsmødet.

Vibeke afsluttede årsmødet med at takke Ole Kristensen for hans oplæg om Legepladsen, samt takke Carl-Christian Bringgaard for hans indsats som dirigent. Begge fik overrakt en vingave.

Birgit Søefeldt referent

Årsberetning 4. marts 2010.

På årsmødet i 2009 tog vi afsked med Finn Bagger og formands-depechen blev givet videre til mig. Jeg står derfor her og skal aflægge beretning om endnu et aktivt år i Frederiksberg Lokalråd.

Beretningen bliver en vekselvirkning mellem min orientering og nogle uddybende betragtninger fra såvel medlemmer som bestyrelsen.

Ved nogle af punkterne beder vi om input til inspiration fra jer medlemmer undervejs. Alle punkterne er I naturligvis velkomne til at kommentere.

Obelisken

2009 var året hvor lokalrådets største projekt til dato blev projekteret, gennemført og afsluttet. Det jeg hentyder til er selvfølgelig obelisken.

Fredag den 6. november kunne Frederiksberg lokalråd afsløre obelisken i Liselund rundkørslen.

Gerda Østergård har fremstillet en helt unik skulptur, der med smukke blå keramiske kakler og en bronzefugl på toppen nu står som en smuk markering af vores område.

Når mørket falder på tændes en række lys, der er indsat i obelisken og stråler fra bund til top på obeliskens sider. Lysene bliver naturligvis drevet af solceller, så i disse tider med klimadebat og co2 belastning, er det dejligt at vi i lokalrådet sammen med Gerda har været med til at skabe en lysende obelisk der ikke belaster klimaet.

Lokalrådet har haft et forbilledligt samarbejde med Gerda Østergård i de 6-7 måneder processen har stået på og også Karin Heilesen fra Sorø kommune skal have en tak med for den store hjælp hun har ydet.

Når man er pioner på et område, er der nogle forhold man ikke kan forudse men som opstår undervejs.

Hos os er det lysene. Det har vist sig at solcellerne ikke kan opmagasinere tilstrækkelig med strøm på de korte mørke dage, til at lyse de lange mørke aftner/nætter. Det har Gerda allerede handlet på. Gerda har fået leveret et 12 volts tænd-sluk ur, men har ventet på tøvejr. Uret, der skal installeres af en elektriker, kan så indstilles til at slukke, f.eks. ved midnat, så der kan ”spares” lidt på strømmen.

Siden obelisken er kommet på plads har vi fået rigtig mange positive tilkendegivelser. Vi synes også den er flot og at den er blevet det vartegn på Frederiksberg, som vi havde ønsket.

Fra legeplads til bydelspark

Allerede i 2008 drejede vi kompasset i vores vision for arealet mellem Frederiksbergvej og Skælskørvej.

Som nogle vil huske, udskrev vi i sin tid en idekonkurrence til en legeplads og samlingssted. Vi fik mange iderige forslag, som vi kunne arbejde videre med.

Mens dette arbejde var i gang, blev vi af Frederiksberg skole indbudt til et spændende projekt, hvor man ville tænke åben legeplads, læring, motion og sundhed sammen.

Vi syntes at ideen lød rigtig god, og valgte at gå med ind i arbejdet med at få ideen til at blive til virkelighed.

Det betød samtidig, at vi måtte revidere vores eget projekt og nedtone legepladsdelen og optone samlingsdelen – og tanken om en bydelspark opstod.

Vi har søgt Sorø kommune om nogle af de midler, der bliver sat af til lokalråd, til at arbejde videre med planen. Arealet, som nu også er afsat i den sidste lokalplan for området, er på 7000 m2

For lokalrådet er det vigtigt at området planlægges med professionel omtanke, derfor er det glædeligt, at det ser ud til at vi får midler til et forprojekt, hvor vi sammen med professionelle folk kan komme med vore ideer, som gennem deres viden kan sikre, at vi forvandler det grønne areal til et smukt og tillokkende samlingssted for borgere på Frederiksberg. Et sted hvor der er mulighed for at mødes på tværs af alder, at grille måske spille petanque eller andre udfoldelsesmuligheder og være et parklignende område med alsidig beplantning.

Det næste, der skal ske, er at vi i samarbejde med Plan, Byg og Trafik i Sorø kommune skal konkretisere projektet til endelig godkendelse på økonomiudvalgsmødet den 16. juni.

Vi vil gerne benytte årsmødet her til også at få nogle input med fra medlemmerne, som vi kan bringe med i vores videre samarbejde med landskabsarkitekterne.

Hvilke gode råd og ideerne har I?

Legeplads

Så vil jeg gå tilbage til legepladsen, hvor nu tovholderfunktionen ligger på Frederiksberg skole og skolebestyrelse. Der er ingen tvivl om, at Frederiksberg lokalråd bakker 100% op om initiativet og vi sidder da også med i idegruppen bag projektet ligesom vi også har søgt et beløb i Sorø kommunens lokalrådspulje til at realisere to mindre delprojekter af legepladsen.

Vi har været så heldige at skoleinspektør Ole Kristensen har taget imod indbydelsen til at komme her på årsmødet og præsentere jer for projektet.

Efter præsentationen vil vi give jer en chance for at komme med input til ideer men også meget gerne ideer til finansieringen.

Næstvedvej

Næstvedvej har i flere år stået på Lokalrådets arbejdsliste. Vejen krydses af mange skolebørn, morgen såvel som eftermiddag af børn der bor på den nordlige side af jernbanen. Også børn, der skal til klubben på Bahnevej krydser Næstvedvej.

Dertil komme mange travle borgere, der ofte lidt sent på den, skal ned til stationen, parkere bilen og med toget til deres arbejdsplads.

Især krydset Næstvedvej – Frederiksbergvej udgør en stor risiko for de mange børn. Det gør det ikke mere overskueligt at vejen svinger, så man skal halvt ud på den for at få et overblik over om der er fri bane.

Endelig har Næstvedvej fremstået som en lidt kedelig vej med uensartet og mangelfuld beplantning.

Vi har i samarbejde med Sorø kommune taget fat på forskønnelse af vejen. Under sloganet ”Sorø, alleernes by” har vi fået plantet nogle allé træer langs vejen og etableret bede med beplantning, der på visse steder indsnævrer vejen. Alt i alt efterlader vejen nu et væsentligt pænere indtryk.

Vi har fået lovning på, at arbejdet fortsætter i takt med, at der kan findes lidt penge. Vi fortsætter med at holde tæt kontakt med Sorø Kommune.

Foreløbig har vi en aftale med Petur Holm, Sorø kommune, om i nærmeste fremtid at gennemgå Næstvedvej for sammen at se, hvordan vi bedst kommer videre med vores initiativ.

Med til fortællingen om det gode samarbejde, vi oplever vi har med Sorø kommune, er at kommunen har renoveret fortovet mellem Statoil-tanken og Bistroen, samt at kommunen har opsat steler, som forhindrer at biler parkerer på fortovet på denne strækning.

Men sikkerheden er ikke blevet bedre. Derfor kontaktede vi Ida Nøhr Larsen, som er medlem af trafiksikkerhedsrådet og inviterede hende til et møde i efteråret. På mødet ville vi orientere hende om nogle af de trafikfæller vi dagligt oplever på Frederiksberg – en af dem var naturligvis Næstvedvej og særligt i krydset ved Frederiksbergvej. Ida kunne fortælle os, at der i efteråret og her i vinter blive lavet en skolevejsanalyse. Det synes vi lød meget interessant og vi spurgte Ida om hun ville komme og præsentere analysens resultater på vores medlemsmøde.

Men, for det første er hele analysen ikke på plads og for det andet kunne Ida ikke komme i aften. Men hun kunne viderebringe nogle foreløbige resultater. Tina Hyldegård har talt med Ida og Tina vil forsøge at viderebringe Idas materiale.

Vælgermøde

Også ved dette kommunalvalg var Frederiksberg lokalråd vært ved et meget velbesøgt vælgermøde. Vi havde indbudt kandidater fra lokalrådets område. Alle kandidater havde fået et oplæg med særlige Frederiksberg problemstillinger, som vi bad dem om at forholde sig til. Selve vælgermødet var organiseret som cafe debatter, hvor borgerne på skift kom rundt til kandidaterne. Målet for os med at organisere mødet således, var at give borgerne mulighed for at fastholde kandidaterne i de emner, borgerne ønskede at drøfte. Rigtig mange unge mennesker var også mødt op, det var rigtig dejligt.

Dejligt var det også, at samtlige kandidater var villige til at arbejde for en forbedring af Frederiksberg skole.

Stationsforpladsen

Endelig ser det ud til, at der bliver arbejdet på stationspladsen. Lokalrådet deltager i de møder, der bliver holdt og har der mulighed for at komme med synspunkter. Vi har f.eks. tidligere peget på vandtårnet som en enestående bygning med stor kulturel værdi, man bør have et særligt blik for. Derudover kan vi kun være enige med alle andre organisationer, Vi skal have halvtimes drift til Sorø.

Gribetang.

På sidste årsmøde præsenterede Henning Fischer gribetængerne. Lokalrådet har købt et antal tænger ind og deler dem gerne gratis ud til de borgere, der er trætte af at se ispapir, cigaretskod og andet affald flyde i skov og på vej. Desværre er Henning på ferie i denne uge, og kunne derfor ikke deltage i aften. Men tilbuddet står stadig ved magt: Få en gribetang og hold bydelen ren, når du har tid og lyst og få i tilgift god motion. Vi har nogle tænger med i aften som vi med glæde deler ud i håb om at de kommer i sving.

Hjemmeside-info

Hjemmesiden er stadig vores vigtigste kommunikationsmiddel. Henning Fischer lægger vore pressemeddelelser ind, fotos af de initiativer vi er med i, men også gerne andres informationer, der kan have interesse for borgere på Frederiksberg. F.eks. havde vi en omtale af Farmers marked oppe ved brugsen og en beskrivelse fra initiativtagerne vedr. delebil. Vi har også en service om, at man kan få nyhedsmail fra lokalrådet direkte i sin indbakken.

Vores hjemmesideadresse er www.frederiksbergraad.dk.

På hjemmesiden kan man også orientere sig om vedtægter, navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer m.m. Brug den endelig.

Hjemmeside er godt men ikke nok. Vi forsøger også at kommunikere gennem den lokale presse ved pressemeddelelser. Det er ikke altid lige let, især i efteråret havde valgkampen helt overtaget spaltepladsen.

Frederiksberg Lokalråd går med overvejelser om at indbyde Bjarne Stenbæk som ny redaktør af Sorø Avisen til en snak om avisens interesse for at være en del af lokalsamfundets information, og evt. debatskabende platform.

Medlemmer

Igen i år kan vi glæde os over, at der er kommet flere medlemmer til. Vi er nu oppe på 445. Det er naturligvis vores ambition at blive endnu flere. Så er der borgere til stede i aften, der ikke er medlemmer, håber vi, at I for 50 kr. vil indløse medlemskort til Frederiksberg Lokalråd. Vi må lige gøre opmærksom på, at medlemskab er personligt så er der flere voksne i husstanden kan man da godt købe et medlemskort hver.

Frederiksberg, marts 2010. Vibeke Lund/Formand

Ny stiplan

Sorø Byråd vedtog den 16. december 2009 Stiplan for Sorø Kommune.

Målet med stiplanen er at øge muligheden for at få adgang til naturoplevelser i det åbne land.

Den vedtagne stiplan med tilhørende stiplankort, samt indsigelser og bemærkninger til stiplanen kan ses på kommunens hjemmeside www.soroe.dk/stiplan .

Pressemeddelelse

Årsmøde 2010 i Frederiksberg lokalråd

Kom til årsmøde den 4. marts i Sogneladen i Lynge.

Frederiksberg lokalråd vil på årsmødet benytte muligheden for sammen med medlemmerne at gøre status over året der gik, hvor årets højdepunkt uden tvivl har været tilblivelsen og opstillingen af den smukke obelisk, der nu står som et fint vartegn for Frederiksberg.

Men flere andre ting har lokalrådet haft gang i, kom og hør om dem.

Et årsmøde er ikke kun udstillingsvindue for ting, der er sket, vi vil også gerne se frem og rigtig gerne drøfte nogle ting med medlemmerne.

Vi har søgt penge fra Sorø kommune til at komme videre med bydelsparken. Vi har ønsket at få mulighed for at trække på en professionel, derfor skal vi i løbet af foråret drøfte udformningen med en landskabsarkitekt.

Lokalrådet har igennem flere år arbejdet for at forvandle det grønne areal ud for boligblokkene på Frederiksbergvej til et samlingssted for borgere på Frederiksberg. Her skal være mulighed for at mødes på tværs af alder, at grille og at færdes i et parklignende område med alsidig beplantning og forskellige udfoldelsesmuligheder. Kom gerne med input til dette arbejde.

På årsmødet vil der også blive mulighed for at høre skoleinspektør Ole Kristensen fortælle om det spændende legepladsprojekt omkring Frederiksberg skole, en legeplads, der skal være åben for alle. Lokalrådet vil gerne medvirke til at fremme projektet, vi vil gerne høre fra medlemmerne om I har gode ideer.

For tiden er der gang i en skolevejsanalyse. Vi vil gerne på mødet fremlægge nogle af de foreløbige resultater fra vort lokalområde og sammen med jer få inspiration til input til trafiksikkerhedsgruppen.

Så der er masser at komme for at høre, at debattere og inspirere til. Vel mødt. Er man ikke medlem, kan man blive det for 50 kr. én gang for alle.

Afsløring af obelisken på Frederiksberg

Det var en stor dag for Frederiksberg lokalråd, da obelisken i Liselund rundkørslen kunne afsløres fredag den 5. november.

Omkring 75 borgere var mødt frem for ved selvsyn at overvære afsløringen denne råkolde efterårs dag, hvor dag er på vej til aften.

I indvielsestalen sagde lokalrådets formand Vibeke Lund bl.a.: ”Gerda Østergård har fremstillet en helt unik skulptur, der med smukke blå keramiske kakler og en bronzefugl på toppen, står som en smuk markering af vores område. Når mørket falder på tændes en række lys og stråler fra bund til top på obeliskens sider. Lysene bliver naturligvis drevet af solceller, så i disse tider med klimadebat og co2 belastning, er det dejligt at vi i lokalrådet sammen med Gerda har været med til at skabe en lysende obelisk der ikke belaster klimaet”. Vibeke Lund takkede desuden Sorø kommune for økonomisk bidrag der har gjort kunstværket muligt og for godt samarbejde i tilblivelsesprocessen. Hun sluttede sin tale af med at komme med en opfordring til, at vi alle passer på obelisken.

Også Gerda gav obelisken nogle ord med på vejen. Det har været en spændende opgave, som har kostet mange tanker, inden hun kunne aflevere forslaget til udformning af obelisken til Frederiksberg lokalråd. Gerda fortalte at projektet på mange måder har været en udfordring. Der har været mange folk involveret i dette nyskabende projekt, især valg og montering af lysene har betydet introduktion af hel ny teknologi.Herefter kunne Vibeke Lund tilslutte ledningerne til batteriet og lysene blev tændt samtidig med at tusmørket lagde sig over Frederiksberg og de fremmødte råbte et Sorøhurra for obelisken. Slutteligt gik snakken blandt de fremmødte over lidt øl og vand og efter kommentarerne at dømme, er borgerne meget tilfredse med dette nye smukke vartegn for Frederiksberg.

Gerda Østergaard ved Obelisken

Se foto af obelisken under tilblivelse

60 kom til Cafévælgermøde 3. november i Blå Sal

Velbesøgt vælgermøde på Frederiksberg

Det blev et vellykket og velbesøgt vælgermøde lokalrådet var vært for den 3. november.

8 kandidater havde taget imod indbydelsen fra Lokalrådet til i første omgang at forholde sig til en række temaer, som lokalrådet havde udvalgt, dernæst i skiftende cafeer at drøfte dem og andre temaer med de fremmødte borgere.

I alt 61 borgere havde fundet vej til Blå sal, deraf en klasse fra Frederiksberg skole og en fra Sorø Friskole. Der var god debat ved bordene, der hver blev bestyret af et lokalrådsmedlem.

Især Frederiksberg skole stod centralt i debatterne med borgere, forældre og elever; men også andre emner blev kandidaterne udfordret på, det var f.eks. infrastruktur og udbygning af Frederiksberg. En ung deltager spurgte de tre kandidater, der på et tidspunkt var ved hans bord: ”Hvis I ikke hele tiden skal tale om de penge I ikke har, hvad har I så af tanker om kommunen?” Et forfriskende spørgsmål, der vidner om interesse for samfundets udvikling også blandt unge mennesker.

Aftenen sluttede med at alle 8 politikere i to minutter, skulle fortælle om, hvad der havde gjort indtryk på dem af de debatter, de havde deltager i rundt ved bordene. Ikke overraskende havde skoledebatten fyldt meget hos dem.

Kl. 21 kunne lokalrådets formand, Vibeke Lund takke kandidater for fremmødet og for en god aften.

Mød din politiker

Frederiksberg lokalråd arrangerer vælgermøde

Frederiksberg lokalråd har indbudt byrådskandidater, der bor på Frederiksberg til vælgermøde tirsdag den 3. november. Sammen med indbydelsen har kandidaterne fået en række spørgsmål om lokale forhold, som vi gerne vil diskutere med dem. Et af dem vedrører børn og familier og lyder sådan:

”Der er sket en stor udbygning af boligarealerne på Frederiksberg – men der er ikke sket en tilsvarende udbygning af skoletilbuddet. Vores skole er nedslidt og den kan have svært ved at leve op til de krav folkeskoleloven stiller.

Den trænger til en opdatering og vedligeholdelse indvendig som udvendig, hvilke forventninger kan vi som Frederiksbergborgere have til det?”

Frederiksberg lokalråd har igennem nogle år arbejdet med en forskønnelsesplan for Frederiksberg, en væsentlig brik i den er ”Frederiksberg Bydelspark”. Her har vi stillet de lokale kandidater dette spørgsmål:

”Lokalrådet har også igennem flere år arbejdet for at forvandle det grønne areal ud for boligblokkene på Frederiksbergvej til et samlingssted for borgere på Frederiksberg. Her skal være mulighed for at mødes på tværs af alder, at grille og at være i et parklignende område med alsidig beplantning og forskellige udfoldelsesmuligheder. Vi har kaldt det Frederiksberg Bydelspark.

Vil I være med til at bakke op om det?”

Oplægget, som vi har bedt kandidaterne om at forholde sig til på vælgermødet berører desuden forhold som: Trafiksikkerhed og infrastruktur, forskønnelse, togdrift og udbygning. Alle spørgsmål til kandidaterne kan ses herunder.

Vi håber rigtig mange Frederiksbergborgere benytter sig af muligheden for at diskutere dette og andet med kandidaterne og på den måde inspirere dem til deres videre politiske arbejde.

”Vælgermødet varer to timer fra kl. 19 til 21 og alle er velkomne”

Bestyrelse og medlemmer fra Frederiksberg Lokalråd har følgende emner og temaer, vi ønsker at drøfte med de lokale kandidater.

Børn & familier:

Der er sket en stor udbygning af boligarealerne på Frederiksberg – men der er ikke sket en tilsvarende udbygning af skoletilbuddet. Vores skole er nedslidt og den kan have svært ved at leve op til de krav folkeskolen stiller til lokaler.

Den trænger til en opdatering og vedligeholdelse indvendig som udvendig, hvilke forventninger kan vi som Frederiksbergborgere have til det?

Der er flyttet mange børnefamilier til Frederiksberg. De mangler et samlingssted, hvor de kan gå hen med børnene, hvor børnene kan lege, udfordre sig og udfolde sig i miljøer, der giver energi til både krop og hjerne – et slags lege eksperimentarium. Vi vil også give forældrene mulighed for at prøve kræfter med frilufts-fitness, måske mens de venter på at deres børn er til aktiviteter i LBI. Frederiksberg lokalråd er sammen med skolen, SFOen og en række foreninger på Frederiksberg gået sammen om at arbejde for at sådan et område kan etableres rundt om skolen, også til gavn for eleverne i skoletiden.

Lokalrådet har også igennem flere år arbejdet for at forvandle det grønne areal ud for boligblokkene på Frederiksbergvej til et samlingssted for borgere på Frederiksberg. Her skal være mulighed for at mødes på tværs af alder, at grille og at være i et parklignende område med alsidig beplantning og forskellige udfoldelsesmuligheder. Vi har kaldt det Frederiksberg Bydelspark.

Vil I være med til at bakke op om det?

Trafiksikkerhed og infrastruktur

Frederiksberg lokalråd er klar over at der er nedsat en trafiksikkerhedsgruppe, og at der i kommunen er en prioritering af trafiksikkerhedsopgaver. Vi ved også at de områder vi ser med stor bekymring på ligger endog langt nede på listen over kommende opgaver. Vi vil dog sætte fokus på især et sted i vores område, som vi betragter som nærmest livsfarligt at færdes om morgenen. Det er krydset Frederiksbergvej og Næstvedvej. Her konkurrerer morgentravle billister og skolebørn om pladsen i et kryds, der p.g.a. vejsvingning og parkerede biler ikke er til at overskue. Vi vil gerne høre jeres mening om mulighederne for at trafiksikre denne og skoleveje på Frederiksberg. Også Elmevej-Egesvinget, der pt fungerer som omfartsvej, og Smedevej hvor der køres alt for stærkt med fare for de bløde trafikanter, er vi bekymrede over – hvad kan gøres, hvad vil I gøre?

Forskønnelse

Sorø som alleernes by, sådan vil vi gerne omtale vores by. Vi har i en lang periode samarbejdet med forvaltningen for at gøre noget ved indfaldsvejen til Sorø fra Næstved, Næstvedvej. Der er plantet nogle træer og lavet nogle chikaner – men vi vil gerne have gjort dette arbejde færdigt!!

Den gamle stolefabriks forfald skæmmer hele området. Den er et af de første indtryk, der møder folk, der kommer til Sorø og den er til daglig irritation for os der bor her. Hvad sker der her, kan byrådet tage et initiativ, hvad tænker du?

Det samme gælder stationspladsen. Lokalrådet har i flere år skubbet på for at der skal ske noget her. Cykelparkeringen på den sydlige side af banen er ofte et kaos p.g.a. manglende pladser. Der er plads til udvidelser

 • kan der ske noget her? Er der en helhedsplan for området?

På Frederiksberg ønsker vi en veldesignet standard på ”gadeinventaret” dvs belægninger, belysning og beplantning. Vi vil opfordre kommunen til ikke at fortsætte den uskønne måde der er asfalteret på mellem Frederiksberg og Borgmesterens øje. Vi vil stærkt anbefale at der benyttes fliser som belægning på fortove og gadelamper, som kan oplyse området ordentligt.

Udbygning

Der har fra tid til anden været udtalelser fremme fra politikere om, at der burde udstykkes flere grunde på Frederiksberg. Lokalrådet må på det bestemteste bede om besindighed på det område. Inden der bliver opført mere byggeri på Frederiksberg må vi have en udbygningsplan for skole, daginstitution, fritidslivet, herunder også tilbud til unge såvel som ældre og ikke mindst en ny overordnet plan for trafikken i området.

Vi vil gerne høre jeres mening om udbygning af Frederiksberg og hvad vi kan forvente af jer, hvis I bliver en del af det nye byråd?

Togdrift

Da Sorø er en pendlerkommune med mange rejsende til og fra København og Odense, bør Sorø station betjenes med halvtimes drift og billetsagl – også i fremtiden. Hvad vil I gøre for at sikre dette?

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Frederiksberg Lokalråd

Ny formand i Frederiksberg Lokalråd

Efter Frederiksberg lokalråd på årsmødet måtte tage afsked med Finn Bagger, er der nu valgt ny formand. Det bliver Vibeke Lund, der fortsætter i formandsstolen.

På årsmødet blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, det er Tina Hyldegaard og Anders Karlsson.

Bestyrelsen har holdt sit første møde og trukket i arbejdstøjet for at tage fat på de mange opgaver, der venter. En rigtig stor opgave bliver udsmykningen af rundkørslen ved Liselund. På årsmødet præsenterede Gerda og Steen Østergård det meget spændende projekt. Projektet består af en keramisk søjle i form af en obelisk, støbt i beton med indlagte blå fliser med dioder og solceller, der får søjlen til at lyse i mørket. Øverst på den 3 meter høje obelisk monteres en bronzefigur. ”Vi har haft et meget spændende samarbejde med Gerda og Steen om tilblivelsen af obelisken”, fortæller kasserer og sekretær Birgit Søefeldt. ”Nu kommer vi til realiseringsfasen, heldigvis har vores nye medlem i bestyrelsen Anders Karlsson arbejdserfaring, med den type projekter, som vi kan trække på”.

”Vi vil undervejs i projektfasen indbyde til nogle små kig, når der sker spændende ting på byggepladsen” siger Vibeke Lund.

”Der er også andre vigtige projekter på blokken”, fortæller Birgit Søefeldt. Næstvedvej har vi i længere tid haft i søgelyset. Især krydset Næstvedvej – Frederiksbergvej har vores bevågenhed. Dette kryds passeres af mange travle bilister om morgenen på vej til stationen, samtidig med at børn nord for banen skal krydse vejen til skole. Flere ting gør dette kryds til lidt af et vovestykke at passere: bilernes (for) høje fart, vejen der svinger og parkerede biler ved grillen, der helt lukker for overblikket. Når man kommer fra sydsiden og skal krydse Næstvedvej må man halvt ud på vejen for at orientere sig. Vi har i længere tid været i dialog med Sorø kommune om denne strækning. Vi er selvfølgelig glade for, at vort ønske om at Næstvedvej skal præsenterer sig med én af Sorøs alléer, er gennemført på noget af strækningen – men vi vil gerne have den videreført frem til Skælskørvej og vi ønsker først og fremmest en mere sikker skolevej.

Referat af årsmøde 2009 klik her..

På Frederiksberg lokalråds årsmøde mandag den 30. marts kunne lokalrådet endnu engang overrække Frederiksberg prisen til en person der har ydet en stor indsats for bydelen.

Sådan lød motiveringen, da Vibeke Lund på lokalrådets vegne, overrakte prisen: For nogle år siden besluttede lokalrådet at indstifte en pris.

Prisen skulle gå til en frederiksbergborger, der på særlig måde havde udmærket sig.

Det har ikke været en svær opgave for lokalrådet at vælge den person, der i år skal modtage prisen.

Den person jeg om lidt vil bede rejse sig for at modtage prisen har på mange områder ydet en stor indsats for Frederiksberg.

Han har været lige entusiastisk når det gjaldt renholdelse af vores bydel, når der skulle trampes på de nye stier som DN har etableret, eller når bydelen skulle forskønnes, og når nye projekter så dagens lys og der var behov for at hanke op i travle embedsmænd og politikere i Sorø Kommune.

Prismodtageren har ikke boet på Frederiksberg altid, han er faktisk tilflytter. Han kom her til fra det jyske og så med friske øjne på bydelen. Stort engagement og en ikke ubetydelig kompetence, skulle det vise sig, også var en del af denne tilflytters bagage.

Finn Bagger vil du komme op til mig og modtage Frederiksbergprisen, som er et unikt stykke kunst, der er udført at en lokal kunstner, nemlig Gerda Østergård.

Med den vil vi sige dig tak for din store indsats i Frederiksberg Lokalråd

Finn Bagger modtager Frederiksbergprisen, et stykke unikt kunsthåndværk udført af Gerda Østergård

Kom til generalforsamling i Frederiksberg lokalråd

Der er flere gode grunde til at komme til lokalrådets generalforsamling den 30. marts. Ud over at høre om ting, der er sket og være med til at præge det, der skal ske, vil vi også præsentere en ide om:

Frederiksberg ren by – hele året!

Hvis du på din vandretur irriteres af at se de mange “glemte sager” der er efterladt på din rute; ja, så har lokalrådet et forslag til dig. Vi udleverer en “forlænget arm” til dig og en ekstra affaldssæk.

Nu kan du gå din favorittur med en affaldspose og den forlængede arm. Du får god motion og dit humør stiger i takt med affaldet du fjerner.

Prøv det, så får vi alle sammen et smukkere Frederiksberg hele året og ikke bare et par dage efter den årlige kampagne.

Kom til lokalrådets generalforsamling 30. marts kl. 19:00 i Sogneladen ved Lynge Kirke; så udleverer vi udstyret. Vi stiller ingen krav, det er helt op til dig selv hvor meget du vil gøre ud af det.

Udsmykning af rundkørslen ved Liselund

Vi er også rigtig glade over, at vi kan præsentere en ide, som lokalrådet sammen med Gerda og Steen Østergård har arbejdet med knap et år. Det er udsmykning af rundkørslen ved Liselund. Vi har søgt og fået penge til et meget spændende projekt som Gerda og Steen Vil præsentere for os.

Nye medlemmer til bestyrelsen

Også her er vi godt rustet. Flere har sagt, at de er villige til at gå ind i lokalrådsarbejdet, så ingen skal holde sig væk af skræk for at komme ind i bestyrelsen.

Vi kan kun sige: velmødt, vi glæder os til at se jer.

Der bliver mulighed for at købe et livslangt og personligt medlemskab på bare 50 kr. på generalforsamlingen.

Frederiksberg Lokalråd

En god ide til Sorø kommune

– sammenhængende stisystem på Frederiksberg

Trafiksikkerhed, nedsættelse af miljøbelastningen, sundhedsfremmende, er blot nogle af fordelene, som Frederiksberg Lokalråd peger på, kunne opnås, hvis der bliver etableret en stiforbindelse mellem Liselund og indkøbscentret på Frederiksberg.

En sti fra Liselund over Smedevej til indkøbsmulighederne vil give folk mulighed for at lade bilen stå og gå. En fodgængerovergang, der binder stierne sammen vil tilmed have en hastighedsdæmpende effekt på trafikken Smedevej og dermed gøre den mere sikker for de mange skolebørn at færdes på.

Men kan det da lade sig gøre? vil nogle nok spørge. Muligheden er der lige nu, hvor to ejendomme næsten overfor hinanden på Smedevej er til salg. Under alle omstændigheder bør kommunen sikre at plangrundlaget er i orden for en sådan løsning

Forslaget er hermed givet videre i håb om at det kan bidrage til en mere sund og sikker kommune.

Frederiksberg Lokalråd

Lokalrådet har gjort indsigelse mod

lokalplan SK 17 – Område til offentlige formål ved Skælskørvej

Indledningsvis vil vi godt kvittere for formuleringerne: ”…opgradering af det eksisterende grønne område mellem Skælskørvej og Frederiksbergvej i samarbejde med lokalrådet.” og ”Byparken indrettes efter forhandling med Frederiksberg Lokalråd.”

Vi glæder os til forhandling og samarbejde.

Indsigelse:

Vi protesterer mod, at så stort et område inddrages til parkeringsplads. For os at se, er det helt unødvendigt med 46 P-pladser til en børneinstitution, og vi mener, at de 13 nordlige pladser kan udelades og arealet indgå i ”Bydelsparken”, ligeledes protesteres mod P-pladsens udformning.

Bemærkninger:

Den foreslåede parkeringsplads er ikke gennemtænkt. Det er sikkerhedsmæssigt uacceptabelt, at tilkørslen til Grønnegården skal foregå mellem 2 rækker parkeringspladser. Der vil forudsigeligt opstå farlige situationer med til- og frakørende samt bakkende biler. Hertil kommer børn der mere eller mindre kontrolleret krydser pladsen på vej til/fra Grønnegården. Der behøver vel heller ikke megen fantasi til at forestille sig hvad til-, og frakørende renovationsvogne kan betyde i uheldige situationer.

Vi foreslår at parkering, tilkørsel og bløde (uerfarne) trafikanter separeres.

Med den betydelig øgede trafik til dagligvarebutikkerne på Norgesvej, oplever vi daglige trafikproblemer i T-krydset Finlandsvej/Skælskørvej. Med den nye indkørsel til Grønnegårdens P-plads, vil trafikken blive yderligere forøget.

Vi foreslår, at lokalplansområdet udvides til også at omfatte selve krydset (som det skete ved Liselund) og at der etableres en rundkørsel eller – alternativt – et lysreguleret kryds. Samtidig kunne der søges en løsning på Næstvedvejs udmunding i Skælskørvej.

Med venlig hilsen Finn Bagger

Frederiksberg lokalråd, nu med logo

Her er vores nye logo

På lokalrådets årsmøde kunne Finn Bagger afsløre logokonkurrencens vinder.

De otte indkomne forslag var fra starten af det velbesøgte årsmøde, hængt op i Sogneladen i Lynge.

Efter formandens gennemgang af lokalrådets opgaver i året der er gået og skitsering af de opgaver, der venter i det nye år, blev det tid til at afsløre vinderen af logokonkurrencen. Det blev Dorthe Falck, der løb med sejren.

Logoet vil fremover være at finde på lokalrådets hjemmeside, annoncer, og pressemeddelelser.

Efter overrækkelse af præmie og klapsalver kunne Finn Bagger give ordet til årsmødets gæst, kulturudvalgsformand Poul Hangler.

Poul Hangler var af lokalrådet blevet bedt om at komme med et oplæg om Sorø kommunes kultur og fritidspolitik med særligt fokus på Frederiksberg.

Det blev et spændende oplæg med en fin balance mellem det generelle for hele kommunen og det specielle for Frederiksberg. Oplægget afstedkom da også en god debat, og vi tror også inspiration til det videre arbejde i byrådet. Vi siger tak til Poul Hangler for hans deltagelse. Samtidig tror vi, at det at møde en person, der har betydning, for det liv der leves på Frederiksberg, er noget mange opfatter som relevant. Så mon ikke det er en ide vi i lokalrådet vil arbejde videre med til næste år?

Velbesøgt årsmøde den 31/3

Læs referat – klik her

Invitation til årsmøde

Mandag den 31. marts 2008 kl. 19.00 i Sogneladen ved Lynge Kirke

Kulturudvalgsformand Poul Hangler holder oplæg om kultur og fritid i Sorø med særligt fokus på Frederiksberg Vi afslører hvem der har vundet logokonkurrencen

Dagorden i følge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før mødet. Alle er velkomne

Referat med konklusioner fra Lokalrådets møde på Sorø Rådhus den 28. februar 2008

Repræsentanter fra kommunen: Ivan Hansen og Ole Bay Repræsentanter fra Lokalrådet:

Finn Bagger, Jane Olsen, Vibeke Lund og Birgit Søefeldt

Følgende punkter blev drøftet:

 1. Faktura vedrørende plantning af platantræer
 2. Frederiksberg Torv
 3. Økonomi / budget
 4. Rundkørslen på Skælskørvej

Ad 1)

En faktura på 24.157,00 kr., samt en rykkerskrivelse, vedrørende plantning af 14 stk. platantræer på skolens P-plads, er fremsendt til Finn personligt, hvilket må bero på en fejl.

Faktura og rykkerskrivelse blev overdraget til Ole Bay, som lovede at sørge for, at sagen bliver bragt i orden.

Konklusion:

Lokalrådet hæfter ikke for betaling af faktura.

Ad 2)

Det fremgår af forslag til Lokalplan (SK 17) – som blev vedtaget af Sorø Byråd den 27. februar 2008 til offentlig fremlæggelse i perioden 5. marts – 30. april 2008 – at:

”Forslaget har været drøftet med Frederiksberg Lokalråd, der kan gå ind for forslaget. Lokalrådet har dog ikke taget stilling til den nordligste del af parkeringspladsen, som er nødvendig for, at renovationsbiler kan vende. Illustrationsplanen er udarbejdet i samråd med lokalrådet”.

På Lokalrådets møde med Peter Lund den 16. januar, blev der indgået et kompromis, hvori Lokalrådets ønske om færre parkeringspladser indgår. Kompromiset er efterfølgende blevet ændret, jfr. ovenfor, idet P-pladsen iflg. kommunen skal ”give mulighed for at vende med en renovationsvogn”. Lokalrådets ønske kan derfor ikke imødekommes.

I forbindelse med drøftelsen af lokalplanen, gjorde Lokalrådet opmærksom på, at præmiekonkurrencens vinderprojekt ”kun” har været en idéplatform for Frederiksberg Torv, hvilket lokalrådet flere gange har gjort kommunen opmærksom på.

Lokalrådet er interesseret i et realistisk projekt. Lokalrådet erklærer sig derfor helt enige i anlæggelse af f.eks. en staklade i stedet for et kulturhus, idet Lokalrådet fortsat mener, at ”kultur” skal foregå i Sorø.

Ivan Hansen mente, at der i offentlighedsfasen bør ske en vurdering af, om en yderligere udvidelse udover den nu vedtagne – dvs. ”en 3. knopskydning” – af Grønnegården vil være funktionel. Man bør bl.a. sammenligne størrelsen af institutionen med andre institutioner, eksempelvis Villa Kulla og Krongården.

Ole Bay gav udtryk for, at kommunen i offentlighedsfasen bør se nærmere på vendemulighederne for renovationsvognene, en evt. anden udformning af planen mht. areal, P-behovet, samt om hvorvidt en senere udbygning overhovedet er realistisk Dette er vigtigt, idet der gælder særlige forhold for grønne områder (fællesarealer). Ændringer af f.eks. skel vil kræve en helt ny plan og en ny høring.

Gjorde opmærksom på, at Lokalrådet har mulighed for at reagere i offentlighedsfasen mht. indsigelser eller bemærkninger.

Det blev aftalt, at når lokalplanen er endeligt vedtaget (hvilket sker før sommerferien), indleder kommunen en dialog med Lokalrådet. Dialogen vil have udgangspunkt i, hvordan der er disponeret over arealet og hvilket areal der er tilbage. På dette grundlag udarbejdes der en skitse over det resterende grønne område.

Konklusion:

Lokalrådet har mulighed for at reagere i offentlighedsfasen mht. indsigelser eller bemærkninger. Når lokalplanene er endeligt vedtaget indleder kommunen en dialog med Lokalrådet. På baggrund af den endelige lokalplan udarbejdes der en skitse over det resterende grønne område.

Ad 3)

Ivan Hansen gjorde opmærksom på, at midler til etableringen af Frederiksberg Torv aldrig har været en del af budgettet.

Kommunens forsøg på prisfastsættelse af 1. præmien har været medtaget i en oversigt over Budget ønsker (dvs. kun som ØNSKE, sammen med mange andre ønsker), udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen.

Budgetønsket vedrørende Frederiksberg Torv er blevet ”skudt til hjørne” grundet Grønnegårdens udvidelse, herunder et ønske om flere P-pladser.

Konklusion:

Der har ikke været afsat midler til Frederiksberg Torv i budgetforslaget for 2008.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budgettet 2008 – 11 er det vedtaget, at der i forbindelse med udbygningen af Grønnegården skal udarbejdes en skitse for anvendelsen af det resterende grønne område, samt at arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med Frederiksberg Lokalråd.

Ad 4)

Lokalrådet agter at søge midler gennem Aktivitetspuljen til en udsmykning / et kunstværk i rundkørslen på Skælskørvej. Lokalrådet er ved at indhente et forslag fra den lokale kunstner, Gerda Østergaard.

Projektet foreslås gennemført i samarbejde med kommunen (belægning og fundament) og med bidrag fra Lokalrådet og eventuelle sponsorer.

Ivan Hansen nævnte i denne anledning muligheden for ansøgning om midler gennem forskellige fonde. Både han og Ole Bay gav udtryk for, at det var en spændende idé. Det blev aftalt, at når planlægningen går i gang, indleder kommunen en dialog / afholder et møde med Lokalrådet herom.

Konklusion:

Der indledes en dialog mellem kommunen og Lokalrådet, når planlægningen af rundkørslen går i gang. Afslutningsvis blev renoveringen af stationspladsen omtalt. Kommunen har afsat i alt 5 mill. kr., 500.000 kr. i 2008,

2.500.000 kr. i 2009 og 2.000.000 kr. i 2010. Projektet gennemføres i samarbejde med DSB. Både kommune og Lokalråd følger op på projektet.

Frederiksberg Lokalråd

Birgit Søefeldt referent

Det har vi skrevet til pressen den 20/1

I efteråret udskrev Lokalrådet en logokonkurrence. Det er der kommet noget rigtig godt ud af idet flere har sendt forslag til rådets formand Finn Bagger. Lokalrådet vil offentliggøre de modtagne forslag og kåre vinderen på årsmødet den 31. marts kl. 19,00 i Sogneladen ved Lynge kirke.

Hvert år drøfter lokalrådet hvilke opgaver, vi vil prioriterer højest. Vi har bl.a. været meget opsatte på at arbejde for større trafiksikkerhed og har med glæde kunnet konstatere, at den længe savnede fodgængerovergang mellem Krongårdsvej og Thorsvej nu er etableret, men vi venter stadig på cykelstien fra Liselund til ”Hullet i hegnet” eller – endnu bedre helt ud til Lynge.

Vi har også arbejdet med forskønnelse og glæder os til, at de 14 flotte Platantræer på skolens P-plads springer ud. Også på Næstvedvej er der udført forskønnelse med nye bede og allétræer – vi venter så bare på, at det sidste stykke ud mod skoven bliver færdigt og stykket fra Knudsvej til Skælskørvej med det farlige kryds ved Frederiksbergvej bliver trafiksikret. Vi har haft et godt samarbejde med kommunen om projekterne og håber på en fortsættelse.

Stationspladsen og ”Frederiksberg Torv” er to andre projekter som vi bokser med og stationspladsens omlægning skulle være lige om hjørnet.

Måske er der Frederiksberg borgere, som tænker ”Hvorfor tager lokalrådet sig ikke af dette eller hint”, hertil er svaret: ”Det gør vi gerne, kom ud af busken og send os dit forslag”. Gå ind på hjemmesiden: www.Frederiksbergraad.dk og find navne, telefonnumre og e.mails på bestyrelsen og skriv til os.

Frederiksberg Lokalråd

IDÉ-BANK

Medlemmerne opfordres til at fremsende idéer der kan medvirke til at gøre Frederiksberg til et endnu bedre sted at bo – Forslag fremsendes til Lokalrådets formand Finn Bagger

Logokonkurrence  på Frederiksberg

Hvem kan finde på en god idé til et iøjnefaldende logo for lokalrådet? Dette spørgsmål lader Frederiksberg lokalråd gå videre til alle interesserede. Der er flere grunde til, at dette ønske er opstået.

Mange indtryk kæmper dagligt om vores opmærksomhed, et logo, vi straks genkender, gør det lettere at sortere i informationsmængden.

Et logo kan være med til at fortælle en historie eller give et signal til omgivelserne om noget af værdi.

Vi indbyder derfor alle til at være med til at udforme det logo, der skal gøre Frederiksberg kendt og være kendetegn ved lokalrådets henvendelser til medlemmer, andre borgere, foreninger og politikere.

Vi vil gerne give en belønning på 1000 kr. til den/dem der kan komme med et godt forslag, hvor, hvem ved, det fredede og kendte vandtårn indgår? Vi skal have forslaget senest 1. dec. Det skal sendes til formanden Finn Bagger, Lundsgårdsvej 23 E. Herefter vil bestyrelsen votere. Vinderprojektet vil blive offentliggjort på årsmødet 2008 i starten af det nye år.

Så vil vi også lige gøre opmærksom på, at efter nogle tekniske problemer hen over sommeren er hjemmesiden www.frederiksbergraad.dk igen oppe at køre.

Brev til kommunen om Udviklings- og Planstrategi

Sorø den 13. juni 2007

Udviklings- og Planstrategi

Som udgangspunkt vil vi rose kommunen for det fyldige debatoplæg.

Der rejses mange relevante spørgsmål, som fortjener en grundig behandling og efterfølgende opfølgning.

Frederiksberg Lokalråd har ikke hverken kapacitet eller tid til at besvare alle spørgsmålene inden den 15. august, da vi ligger underdrejet i sommermånederne på grund af ferieafvikling. Vi har derfor på et bestyrelsesmøde den 11. juni besluttet af komme med nogle overordnede betragtninger til oplægget og belyse vore synspunkter med eksempler fra vores lokalområde – eksempler, som uden tvivl kan findes overalt i kommunen.

Det undrer os lidt, at der ikke er et tema der hedder ”Trafik, veje og stier”. Med en ny kommune, synes det indlysende, at netop et sådant tema kunne medvirke til, at der kom forslag frem om, hvordan vores infrastruktur kunne forbedres, så kommunen kom til at hænge bedre sammen. Som eksempel kan nævnes et stort ønske om en registrering af alle stier i kommunen og en plan for, hvordan disse stier kan bindes sammen i et netværk, så borgere og turister kan bevæge sig til fods eller på cykel fra den ene del af kommunen til den anden. Her kunne det være en god idé, at der blev vedtaget en stipolitik der bl.a. sagde, at alle eksisterende grusstier over tid skal belægges med stenmel, som danner en god, fast overlade og at alle nyanlæg af stier fra begyndelsen skal belægges med stenmel.

Det er ligeledes nødvendigt og ønskeligt, at den kollektive trafik styrkes. Her tænker vi dels på udarbejdelse af en effektiv busbetjening af hele kommunen (telebusser?) og en nødvendig opgradering af vore stationsområder, hvor ½-times drift fra Sorø station er et must.

Bosætning

Vi er enige i, at Sorø skal videreudvikles som bosætningskommune, men i et tempo, så alle nødvendige faciliteter kan udbygges i takt med nyudstykninger så der ikke fremover opstår flaskehalse. Her tænker vi først og fremmest på skoler og institutioner. Som eksempel kan nævnes udstykningen af Rørstensgården, hvor vi har den holdning, at der først skal udarbejdes en totalplan for Frederiksberg, hvor udvidelse/nybyggeri af skole(r), vuggestuer og børnehaver igangsættes samtidig med nye udstykninger. Ligeledes er det nødvendigt at forbedre infrastrukturen med bl.a. nemmere adgang til motorvejen så de hundredvis af Frederiksberg-borgere, der pendler ud af Sorø, ikke skal ind gennem bymidten med alt hvad det medfører af unødig belastning af bymidten.

Hvis vi skal tiltrække nye, aktive borgere (skatteydere), er det nødvendigt, at Sorø kommune fremtræder som en ren, smuk kommune, hvor der er styr på tingene. Med andre ord kvalitet i alt hvad vi gør! I den forbindelse er det bydende nødvendigt, at vej- og parkafdelingen får flere resurser til rådighed. Det er ikke nok at lægge asfalt på vejene og oprette kantsten når fortove efterlades i en forfatning så de ikke kan benyttes og at stabilgrus og asfaltrester flyder ud over vejarealet til fare for alle trafikanter. Som eksempel kan vi nævne Skolevej, Lundsgårdsvej, Knudsvej og Østervej. Hvis fortovene i vore beboelseskvarterer skal være grusbelagte, så brug dog stenmel, som danner en god, fast overflade. Det er også nødvendigt, at der ikke blot en gang imellem gøres rent, det er nødvendigt, at der holdes rent. Her kan vi opfordre kommunen til at gå i samarbejde med alle grundejere og i klart sprog fortælle hvad det er kommunen vil og så fordel opgaverne, således at grundejere er helt klar over hvad deres opgaver er m.h.t. renholdelse af fortove, vejarealer og beplantning. Det er ikke nok, at der forefindes et regulativ, meldingerne skal ud til den enkelte grundejer i et forståeligt sprog, og så skal der følges op.

Med den megen – og nødvendige – miljøsnak, ser vi det også for nødvendigt, at der foretages en intensiv træplantning alle steder, hvor der er plads til et eller flere træer.

Vi må stærkt anbefale, at Vej- og parkafdelingen styrkes og effektiviseres, således at de får mulighed for at gøre Sorø kommune til en flot kommune. Hellere små gode, sikre skridt mod et forudbestemt mål end lappeløsninger. (som eksempel kan nævnes hellerne ved vore indfaldsveje, der for nogle år sidenblev anlagt og de første par år tilplantet hvert forår – nu henligger de som ukrudtsfelter og ødelægger det første indtryk man får af byen – det ville være bedre med en brolægning af disse felter).

Turisme.

Sorø har uendeligt meget at byde på men det meste – udover den dejlige, gamle bymidte – er ”kommet af sig selv”. Her tænker vi på den pragtfulde natur der omgiver Sorø. Det kunne være en god idé at nedsætte en arbejdsgruppe der sammen med Stiftelsen som den største grundejer og Danmarks Naturfredningsforening, kunne udarbejde turforslag for gående og cyklende turister (her tænker vi bl.a. på en stiforbindelse fra Sorø over Frederiksberg, Vester Broby og en gangbro over Susåen og videre til Næsby og de store skove ved Næsbyholm). Det bliver tilsyneladende mere almindeligt at danskere holder ferie i Danmark og da vi ikke har strande at byde på, så må vi byde på oplevelser i vore skove og ved/på vore søer. Hvad med en brochure ”Rundt om Sorø” med en beskrivelse af de 3 søer og stierne omkring dem?

I den forbindelse, så kan det anbefales, at sø-stierne får et nærmere eftersyn idet de flere steder er ved at være nedslidte og brændenælder, brombærranker m.m. lukker næsten stien flere steder.

Men igen – som med bosætningen – er det bydende nødvendigt, at vi holder vores kommune ren og pæn.

Det er også nødvendigt, at byudviklingen sker i respekt for de gamle, historiske bygninger og at vi får flere ordentligt gennemtænkte byrum og parker. Her tænker vi bl.a. på ”Frederiksberg Torv”.

Som sagt indledningsvis, så har vi ikke mulighed for et tilbundsgående svar, men vi er – naturligvis – klar til at indgå i det videre samarbejde om at gøre vores fælles kommune til noget unikt – en kommune som vi alle fremover bør være stolt over at vise frem.

Med venlig hilsen

Frederiksberg Lokalråd Finn Bagger Lundsgårdsvej 23 E.

Der sker noget på Frederiksberg

Så er lokalrådet igen i arbejdstøjet efter årsmødet, hvor bestyrelsen blev suppleret med Birgit Søefeldt.

Det er rigtig dejligt at kunne berette om, at flere af lokalrådets projekter nu er ved at tage form og nogle endda er færdige. Efter i flere år at have påpeget det uhensigtsmæssige i at store som små krydser Skælskørvej fra Krongården og derefter skyder genvej gennem hullet i hækken ved Thorsvej, er det nu endelig lykkedes at få etableret den længe lovede forgængerovergang og tilslutningsanlæg netop på dette sted.

Lokalrådet har længe haft et godt øje til parkeringspladsen mellem Smedeparken og skolen. Her var afgjort plads til forbedring. Vi har haft kontakt med kommunen og boligselskabet for at høre, om det var muligt at få plantet nogle store flotte træer her. Træerne er nu plantet, vi havde ønsket at tilplantningen skulle foregå i samarbejde med nogle skoleklasser, som kunne ”adoptere” et træ, passe det og værne om det. Der blev ikke nogen adoption denne gang, vi håber alligevel at børn som voksne vil passe godt på de nye træer, så de kan vokse op og forskønne området.

Lokalrådet har ønsket, at postkassen og containeren på Smedevej blev flyttet til Smedeparken, også den sag er nu på plads.

Der er også sager, vi har arbejdet på længe, hvor vi endnu ikke kan sige ”afsluttet” men må nøjes med et ”på vej”. Her tænker vi på det første stykke af Næstvedvej. Vi har ønsket at gøre den til en mere sikker skolevej – rigtig mange børn passerer den samtidig med, at endnu flere voksne er på vej til morgentoget. Vi har fået lovning på rabatbede og beplantning, som både vil bidrage til bedre trafiksikkerhed og til forskønnelse af området.

I denne kategorien ”på vej” hører også ”Frederiksberg torv”. Sorø kommune afsætter løbende midler og projektet er på tegnebordet. Vinderprojektet fra årsmødet 2006 er inspirationskilde til arbejdet.

Vi har ind imellem ment, at samarbejdet med Sorø kommune gik lidt trægt, nu er der imidlertid grund til at rose kommunen for et fint og konstruktivt samarbejde, tak for det.

Endelig er der projekter lokalrådet kun lige har taget hul på. Her er forlængelse af cykelsti og fortov fra den nye rundkørsel på Skælskørvej til ”hullet i hækken” ved Thorsvej. Også stationspladsens omlægning og forskønnelse er et stort ønske.

Til slut er der bare at sige: vi er altid ude efter nye medlemmer, som er enige med os om, at Frederiksberg skal forskønnes. Har nogle fået lyst til at melde sig ind – det koster 50 kr. én gang for alle – så klik ind på vores hjemmeside: www.frederiksbergraad.dk

På Lokalrådets vegne, Vibeke Lund

4.b på affaldsindsamling

Lokalrådet, Danmarks Naturfredningsforening og 4.b på Frederiksberg skole havde en travl dag søndag den 15. april. 26 børn og 17 forældre havde taget imod opfordringen til at være med til at rydde op i skove, i hegn og langs vejene på Frederiksberg. Resultatet blev indsamling af et bjerg af affald med alt mellem himmel og jord. En gruppe kunne berette om indsamling af 70 kapsler og et ukendt antal cigaretskod fundet lige i starten af Feldskoven. Lokalrådet havde udlovet 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn, der meldte sig til denne opgave, dog max 3000 kr. 4. b kunne efter tre timers indsats gå hjem med et diplom og et bevis på, at de havde tjent 3000 kr. til klassekassen – og forhåbentlig også med bevidstheden om, at de ikke skulle være skov-, vej- eller søsvin.

Dagsorden for Årsmødet tirsdag den 6. marts 2007

Sogneladen ved Lynge Kirke kl. 19,00

a. Valg af dirigent

Preben Lund valgtes

b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (kalenderår) (ved formand Finn Bagger)

Frederiksbergprisen går i år til ….

I disse dage hører vi gang på gang om uddeling af priser til personer, der på den ene eller anden måde har gjort sig bemærket.

Nu er der igen en uddeling på vej, det er dog hverken en Bjørn, en Bodil eller Gyldne Laurbær til rampelysets glamourrøse aktører. Denne gang sker uddelingen på Frederiksberg. Lokalrådet har blandt flere nominerede valgt at hædre en person, der på mange måder gør sig særdeles fortjent til at modtage prisen, der går til én, der har gjort det lidt bedre at bo på Frederiksberg.

Han er en entusiastisk og utrættelig igangsætter. Han tænker stort uden at overse detaljerne. Hans interesser har gennem et menneskeliv været fordelt på idræt, erhverv og lokal indflydelse.

Et enigt lokalråd kan herefter med glæde offentliggøre navnet på årets prismodtager …… Poul (Brugs) Pedersen.

c. Det reviderede regnskab fremlægges

Ved kasserer Jan Andersen

d. Debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi

e. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

f. Valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen

Følgende genvalgtes til bestyrelsen:

Finn Bagger, Vibeke Lund, Henning Fischer, Jane Madsen og Anne Bremer, desuden nyvalgtes Birgit Søefeldt.

g. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr

Uændret gebyr kr. 50,- pr. person

h. Eventuelt

Husk årsmøde 6 .marts i Sogneladen ved Lynge Kirke

Vi indbyder alle beboere på Frederiksberg til årsmøde

Er man endnu ikke blandt de 400 medlemmer, kan man råde bod på det på årsmødet.

For kun 50 kr. én gang for alle kan man blive medlem og på den måde støtte det arbejde, lokalrådet laver og naturligvis være med til at sætte sit præg på arbejdet.

I vedtægterne er det bestemt, at alle poster er på valg hvert år. Det betyder, at der er mulighed for at stille op til valg til bestyrelsen. Vi kan kun sige ”vel mødt”.

Hilsen Bestyrelsen

Hvem skal have den nye Frederiksbergpris?

Der bor mange aktive og initiativrige mennesker på Frederiksberg, mennesker, der på forskellig måde er med til at gøre Frederiksberg til et godt sted at bo.

Frederiksberg lokalråd vil gerne anerkende en person, der på den ene eller anden måde, har gjort det bedre at bo på Frederiksberg.

Lokalrådet har derfor besluttet at indstifte en ”Kvalitetspris”. ”På hvilken måde kvalitet”, vil læseren måske spørge. Svaret er: ”På mange måder kvalitet”.

Et par eksempler kan måske sætte tankerne i gang. Det kan være forskønnelse enten på sin egen matrikel, eller medvirket til et områdes forskønnelse. Det kan være igangsætning af en aktivitet til glæde for borgere på Frederiksberg eller på anden måde en der har gjort noget, der forhøjer bydelens kvalitet.

Vi opfordrer vore 400 medlemmer, også gerne andre, til at komme med en indstilling på en person, der fortjener den anerkendelse, det er at modtage Frederiksbergprisen.

Lokalrådet vil herefter tage stilling til hvem, der på årsmødet tirsdag den 6. marts i Sogneladen i Lynge, skal modtage æren og prisen, der er på et gavekort på 2000 kr. til Broby Planteskole.

Indstillingerne skal være formanden Finn Bagger Lundsgårdsvej 23 E, i hænde senest den 20. februar.

Brev til byrådet…

Udvalget for Teknik- og Miljø ved Per Hovmand Sorø den 7. januar 2007 Teknik- og Miljøforvaltningen ved Ole Bay

Så blev det nytår og de store nye kommuner er en realitet.

Vi ved, at arbejdet med sammenlægning af 3 kommuner har krævet en stor indsats af alle politikere og medarbejdere og vi har i den forbindelse forståelse for, at en del sager har taget længere tid end forventet/lovet. Vi vil dog ikke undlade, at gøre opmærksom på hængepartier, som nu kræver en indsats:

Stationsområdet.

Vi har deltaget i 3 møder med kommunen, DSB og Bane Danmark og har her givet udtryk for vore ønsker i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for området omkring Sorø station. Vi glæder os til at se det endelige resultat og håber, at vore synspunkter er medtaget.

Næstvedvej

Helt tilbage i 2005, blev der afsat midler til forskønnelse af Næstvedvej. Vi er blevet lovet, at dette arbejde ville blive fremmet og vi håber, at de kr. 300.000, der blev bevilget til

1. etape, stadig står på kontoen. Vi har gjort vores del og ser frem til igangsættelsen af dette projekt. Ref: 05701536-5 og 05/02311-3

Hullet i hegnet

Også her er der bevilget midler tilbage i 2005 men der er intet sket. Projektet har for længst været i høring og det undrer alle, at dette lille projekt ikke for længst er gennemført. Vi regner med, at der nu sker noget i sagen. Ref: 05/01536-5

Vejenes tilstand.

Det er med glæde vi konstaterer, at en række veje på Frederiksberg har fået tiltrængt ny belægning men efter opretning af kantsten, er der mange fortove, der ikke er færdiggjort – der mangler opfyldning og belægning.

Frederiksberg Torv

Det var med glæde vi læste, at der nu skulle afsættes midler i budgetterne de kommende år, således at dette område kan forskønnes og blive brugt af borgerne på Frederiksberg.

Vi regner med, at dette vil ske og vil holde øje med sagen.

Træplantning.

I lang tid har der været talt om beplantning af de grønne arealer ved parkeringspladsen ved Frederiksberg Skole/Smedeparken. Som vi har forstået det, så er midlerne bevilget men der er ikke plantet et eneste træ. Der har ellers været gode muligheder i dette efterår/vinter. Vi kan foreslå, at plantningen sker i samarbejde med skolen, så f.eks. 4. og 5. klasserne adopterer træer. Dette vil modvirke hærværk og opbygge et medansvar.

Med hensyn til genplantning af allétræer langs Skælskørvej, blev der i brev af 7. juni 2006 lovet, at dette ville ske ”til efteråret” – men det blev altså ikke efteråret 2006. Vi har for øvrigt ladet os fortælle, at det slet ikke er en god idé med genplantning i en eksisterende, gammel allé – man bør i stedet fælde alle de gamle træer og plante en helt ny allé. Ville det være en idé at undersøge dette? Det ser ud til, at et større antal af de gamle træer er nødlidende og snart vil gå ud.

Smedevej.

Vi er stadig af den formening, at postkassen og papircontaineren ved T-krydset Smedevej/Smedeparken er fejlanbragt. Det giver trafikale og farlige situationer med en placering i et T-kryds og så nær ved fodgængerovergangen.

Skælskørvej.

Flot rundkørsel og fint anlæg af cykelsti/fortov MEN – arbejdet må gøres færdigt, så både cykelsti og fortov bliver videreført til ”Hullet i hegnet”/Krongårdsvej. Det drejer sig om ca. 200 meter!! En besigtigelse vil synliggøre dette behov, som i høj grad bakkes op af Klyngehusenes Grundejerforening.

Vi ønsker hermed Sorø kommune et rigtigt godt – og aktivt – nytår og vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde til glæde for de mange beboere på Frederiksberg.

Med venlig hilsen Frederiksberg Lokalråd Finn Bagger formand

Vi blev 400 medlemmere den 3. december

I bidende kulde var vi på pletten, d.v.s. Super Brugsen, og fik hvervet mange ny medlemmer. Her er det Niels Phillip Jensen, der bliver medlem.

Vi ses den 3. december i Super Brugsen

Bak op om Lokalrådet

Mød repræsentanter fra Frederiksberg lokalråd i Super Brugsen på Frederiksberg søndag den 3. december. Her vil lokalrådet servere gløgg og fortælle lidt om de forskellige projekter, der for tiden står på rådets dagsorden.

I denne periode er det Stationspladsen, der har lokalrådets største bevågenhed. Vi mener, at vi her arbejder for en sag, der ikke kun gavner Frederiksberg, men at en opgradering af stationspladsen, er en vigtig sag, som alle borgere i kommunen har en fælles interesse i.

Stationspladsen, er dog ikke det eneste lokalrådet har på dagsordenen, se vores handlingsplan.

Er der borgere på Frederiksberg, der ønsker at støtte op om lokalrådets opgaver, kan de på søndag for kun 50 kr. én gang for alle købe et medlemskort.

Vi siger samtidig tak til Super Brugsen som sponserer søndagens gløgg, pebernødder og brune kager. Frederiksberg lokalråd

Pressemeddelelse

Politisk interesse for Frederiksberg torv.

At få etableret et ”fyrtårn” på Frederiksberg har længe været en af lokalrådets mærkesager.

Salget af byggegrunde på Liselund medfører flere huse og nye borgere i området. Men Frederiksberg bliver ikke mere attraktiv af flere parcelhuse, der må tænkes i større sammenhænge og skabes helheder. Lokalrådets ønske, er at der skabes en værdig plads, der kan medvirke til at identificere Frederiksberg bydel med gode livskvaliteter, og som gør pladsen egnet som samlingspunkt for bydelen.

Det er derfor meget glædeligt, at vi nu kan se, at Frederiksberg torv er med i borgmesterens budgetoplæg. Her står, at man i 2008 vil starte på en realisering af planen. Lokalrådet havde selvfølgelig hellere set det iværksat tidligere, men nu er der tid til at arbejde videre med idéen. Lokalrådet har afleveret fire spændende idéoplæg, lavet af elever på Frederiksberg skole, som besvarelse af en idékonkurrence udskrevet af lokalrådet tidligere på året. Vores håb er nu, at professionelle planlæggere arbejder videre med materialet så det færdige torv kommer til at være den ”værdige plads” lokalrådet ønsker for bydelen.

Vibeke Lund

Det har vi skrevet til byrådet, 28. maj …

Økonomiudvalget c/o borgmester Ivan Hansen Sorø den 28. maj 2006 Udvalget for Teknik og Miljø c/o Søren Gotfredsen

Teknik og Miljø forvaltningen c/o Ole Bay

Foråret er ved at gå på hæld, og inden vores sommerpause, vil jeg lige følge op på en række punkter, som vi har haft på bordet hen over vinteren og foråret:

Stationsområdet. Vi kan vel alle være enige om, at Sorø station er hele kommunens ansigt udadtil og for mange gæster er det det første indtryk af Sorø. Herudover er stationen et dagligt afrejse- og ankomststed for utrolig mange pendlere.

Når det er konstateret, så synes vi, at stationen og stationsområdet er under al kritik. Selve stationen virker nedslidt og vedligeholdelsen af bygninger og perroner er langt fra det optimale. Adgangsforholdene via de 2 tunneler er beskæmmende og helt umulige for handikappede og dårligt gående. Vi mener, at Sorø kommune nu må til at råbe højt overfor DSB/Banestyrelsen for at få stationen opgraderet og i en sådan stand, at vi her i Sorø kan være den bekendt.

Ser vi herefter på omgivelserne, så er P-forholdene for cyklister endnu – efter års klage – endnu ikke løst og cykler breder sig mere og mere ud over især Frederiksbergvej og Lundsgårdsvej – ikke alene til gene for bilister men også til fare for andre, bløde trafikanter. P-forholdene for biler syd for banen er mangelfuld, og parkeringen foregår nu hele vejen op ad Frederiksbergvej til Næstvedvej og hen ad Lundsgårdsvej. Det er NU på tide at inddrage det grønne areal vest for den nuværende P-plads.

Stationsområdet nord for banen ser forfærdeligt ud. Vejbelægningen fra midt på Netto og hen langs stationsbygningen samt opstribningerne er særdeles ringe. Hele området, hvor depotbygningen og godsbygningen før lå, henligger som en militær øvelsesplads – DET KAN VI IKKE VÆRE BEKENDT. Vi vil endnu engang opfordre kraftigt til, at der udarbejdes en helhedsplan for stationsområdet og at vi – som tidligere lovet – bliver inddraget. Hvad er der for øvrigt kommet ud af forhøringen, hvortil vi og andre har indsendt bidrag??

Som nævnt i starten, så er Sorø Station hele Ny Sorøs ansigt og ikke kun et Frederiksberg problem og vi kan kun

– så stærkt som det er os muligt – opfordre til, at der nu bliver taget håndfast om problemet.

Næstvedvej. På sidste trafiksikkerhedsudvalgsmøde fik vi tilsagn om, at der ville blive udarbejdet et forslag til forskønnelse af Næstvedvej – en forskønnelse som samtidig øger sikkerheden. Jeg så en løs skitse og opfordrede til, at der blev udarbejdet en plan, som – på grund af de økonomiske begrænsninger – blev opdelt i etaper. Dette vil visuelt betyde, at vi alle kan forestille os det endelige resultat og ikke kun en delløsning. Planen skal dække hele strækningen fra Skoven til Skælskørvej. Da kr. 300.000 er bevilget og afsat til 1. etapes gennemførelse i år, glæder vi os til at se oplægget og til at arbejdet kommer i gang.

”Hullet i hegnet”. Pengene til dette projekt er bevilget og høringen er afsluttet for længst. Vi glæder os til at arbejdet kommer i gang og at der bliver taget hensyn til vore og grundejerforeningens ønske om en videreførelse af fortov og cykelsti fra Liselund/Egesvinget til ”Hullet i Hegnet eller gerne helt ud til Odinsvej. Samtidig kan vi foreslå – og anbefale – en hastighedsbegrænsning fra bygrænsen til og med Feldskovvej på 50 km i timen.

Smedevej. Vi gør opmærksom på, at den container og postkassen i T-krydset ved Smedeparken stadig ikke er flyttet. Det er en særdeles uheldig placering lige i et T-kryds og i umiddelbar nærhed af fodgængerovergangen.

Vejenes tilstand. Vi har med tilfredshed læst i dagspressen, at der afsat midler til ”i foråret” at få asfalteret Østervej, Vinkelvej, Knudsvej, Skolevej og Lundsgårdsvej. Som nævnt i indledningen, så går foråret på hæld og vi imødeser, at de omtalte veje snart bringes i en forsvarlig stand – det er hårdt tiltrængt.

Diverse. Det gule blinklyset ved fodgængerovergangen Næstvedvej ved Skolevej er defekt. Med nu 3 børnehaver og en ungdomsskole placeret på Skolevej, er det vigtigt at sikkerheden i det område er helt i top og vi må også anbefale, at P-begrænsningerne på Skolevej håndhæves. Det er for sent når først et barn er kørt ned.

Generel forskønnelse er et ønske, som tilsyneladende er langt nede på kommunens liste. Vi så det af borgmesterens udtalelse vedr. ”Frederiksberg Torv”. Det kan – efter vores mening – ikke være rigtigt, at hele provenuet fra salg af Liselund skal ”eksporteres”. Vi må på det kraftigste anbefale, at der afsættes midler til at arbejdet med forskønnelsen af ”Frederiksberg Torv” kan igangsættes. Vi er enige i, at selve bygningen (multisal/cafe) må være i 2. etape, men det resterende arbejde bør udføres i 2007.

Vi undrer os over, at der ikke sker en nyplantning af træer hver gang der fældes et påkørt/udgået træ på strækningen fra Priorgade til Banevej. Det er en smuk gammel alle, som kommer til at se noget luvslidt ud med tiden. Det kan ikke koste en formue at genplante. Vi savner desuden en beplantning i hele området mellem Frederiksberg Skole og Smedeparken. Denne store parkeringsplads trænger til træer.

Vi vil bede om, at denne oversigt bliver betragtet som dels en opfølgning på allerede besluttede og bevilgede projekter og dels en reminder om ønsker, som vi prioriterer højt. Vi beder kommunen om et svar på denne henvendelse.

Med venlig hilsen Frederiksberg Lokalråd Finn Bagger formand

Møde torsdag 11. maj kl. 16.00, med borgmester Ivan Hansen, teknisk chef Ole Bay og ingeniør Vinnie Skovsted.

Lokalrådsbestyrelsen var ramt af massive afbud grundet sygdom ferie m.v., så Anne Brehmer (billedet, venstre side af bordet) samt Henning Fischer (fotograf ikke på billedet) var ene om at repræsentere lokalrådet. Det synes vi nu også gik vældig godt, og vi fik afleveret de indkøbte forslag til “Frederiksberg Torv” og talt for pladsens centrale betydning for Frederiksbergs indentitet, samt mange andre temaer af betydning for livet på Frederiksberg. Referat kommer senere.

Med venlig hilsen Anne Brehmer og Henning Fischer

Du kan se de videregivne forslag, klik her

Årsmøde 2006

TIRSDAG DEN 21. MARTS. blev der afholdt årsmøde i lokalrådet i Sogneladen. Se dagorden klik her

Der var præmieoverrækkelser til vinderne af konkurrencen om Frederiksberg Torv, vinderne ses herover

Læs dommerkommentarerne her , klik her .

Læs lokalrådets pressemeddelse om Næstvedvej, klik her

Læs lokalrådets svar på kommunens forhøring om stationspladsen, klik her

Frederiksberg Lokalråds præmiekonkurrence er afsluttet.

Læs dommerkommentarerne her , klik her

“Frederiksberg Torv”

Lokalrådet ønsker forslag til en udnyttelse af den store plads langs Skælskørvej, overfor Findlandsvej, der ændrer pladsen til en værdig plads, der kan medvirke til at indentificere Frederiksberg bydel med gode livskvaliteter, og som gør pladsen egnet som samlingspunkt for bydelen.

Konkurrenceområdet

Copyrigth COWI

Konkurrencevilkår

Frederiksberg Lokalråds bestyrelse udgør bedømmelsesudvalget.

Alle kan indsende forslag.

Der er følgende krav til forslagenes udformning:

 1. de skal fremsendes i formater ikke under A4 og ikke over A0
 2. de skal være egnede til udstilling
 3. Forslag skal være uden navn, men vedlagt en kuvert hvori forslagsstillerens navn er placeret, således at forslagstillers navn er bedømmelsesudvalget ubekendt ved bedømmelsen.

Bedømmelsesudvalget præmierer de 3 bedste forslag således, at nr. 1 får kr. 1.500, nr. 2 kr 1.000 og nr. 3 kr 500.

De modtagne forslag udstilles efter bedømmelsesudvalets bestemmelse et passende sted. Forslag skal fremsendes inden den 10. februar 2006 til

Bedømmelsesudvalget v/ Finn Bagger, Lundsgårdsvej 23, 4180 Sorø, FREDERIKSBERG LOKALRÅD 26/10 2005

Hvem blev valgt?

Se Sorø her (Klik her og se)

Se hele landet her (Klik her og se)

Sådan skrev vi til Sorø Byråd om Liselund (klik og læs)

Godt vælgermøde på Mortensaften

Frederiksberg Lokalråds bestyrelse vil – inden valget – sige tusind tak til de fremmødte byrådskandidater for deres indsats under vores vælgermøde på Frederiksberg Skole i torsdags. De var stærkt medvirkende til, at det blev et godt vælgermøde og at deltagerne gik derfra med en opfattelse af, at de virkelig ønskede at lytte.

Vi vil ønske jer alle 7 et godt valg, og vi er sikre på, at I alle vil medtage de lokale ønsker og forslag i kommunalbestyrelse og/eller partiforeningen.

Vi i rådet glæder os til at være en del af en ny dynamisk storkommune, og vi vil meget gerne medvirke og inddrages i beslutninger, der vedrører ”vores” område.

Jens Nygaard Nielsen, Liste U; Carl Andersen, Liste A;Tina Hyldegaard-Pedersen, Liste C; Poul Hangler, Liste F; Tomas Bech Madsen, Liste B; Niels Hilker, Borgerlisten; Flemming Olsen, Liste V . Stående ordstyrer Finn  Bagger

Kandidaternes indlæg i Blå Sal

Bagefter var der nærkontakt i 3 grupper, hvor diskussionerne løb frit over bordet.

Mere end 60 frederiksbergborgere var mødt op til et lidt anderledes vælgermøde torsdag den 10. november på Frederiksberg skole.

Lokalrådet havde udelukkende indbudt lokale politikere til at deltage.

Lokalrådet havde ønsket at kombinere et traditionelt vælgermøde med en form, der prioriterede en tættere dialog mellem borger og politiker.

Endelig havde lokalrådet lagt op til at vælgermødet skulle have udgangspunkt i meget lokale temaer. Alle mål gik i opfyldelse. Syv veloplagte politikere havde taget imod indbydelsen.

Den anderledes form blev gennemført. Politikerne fremhævede alle under deres afsluttende indlæg, at det havde været givende og inspirerende for dem at møde vælgerne på denne måde.

Lokalrådet havde opfordret til at seks temaer blev diskuteret. Et af disse var Liselund, det kan næppe undre at netop temaet om lokalplanen for Liselund fik stor opmærksomhed. Spørgsmålene til politikerne var direkte og forslagene til forbedringer, ændringer og fornyelse mange. Flere gjorde opmærksom på, at Smedevej ikke kan tage mere trafik, rigtig mange bad om en forklaring på, hvorfor byrådet ikke har valgt at starte med udstykning af Rørstensgården.

I den afsluttende politikerrunde var politikerne blevet bedt om at komme med nogle bud på, hvad de havde taget med fra dette vælgermøde. Også her fyldte Liselund meget, flere gav udtryk for, at de var villige til endnu engang at se på lokalplanen for Liselund og i det hele taget revurdere udbygningsplanerne på Frederiksberg. Andre temaer havde også gjort indtryk. LBIs pressede lokalesituation blev omtalt, som nødvendig at se nærmere på, bare for at nævne et par af de tilbagemeldinger, der kom.

Formanden for Frederiksberg lokalråd Finn Bagger kunne afslutningsvis takke deltagere og politikere for et godt møde, samtidig med at han ønskede alle politikere et godt valg.

Frederiksberg lokalråd vil samtidig opfordre alle, der ønsker at komme med indsigelser til lokalplanen, at indsende dem til kommunen inden den 23. november.

Vibeke Lund

Ved mødet annoncerede Henning Fischer, at Lokalrådet har besluttet at udskrive en præmiekonkurrence, se herunder :

Tak til Sorø Kommune for nænsom beskæring

Til de der husker debatten om allétræerne på KOLDEMOSEVEJ, som nogen ønskede fældet, kan jeg vise dette billede. Træerne blev i foråret beskåret. Her står de nu i den lave efterårssol og pynter gevaldigt på vejen. Beboerne på Koldemosevej er glade for, og stolte af træerne der giver vejen sin fine karakter. Så derfor denne tak til Sorø Byråd for at de lod et professionelt firma stå for beskæringen. Den første beskæring var desværre meget uprofessionel og hårdhændet, men med professionel indsats kan træerne bevares til glæde for kommende generationer.

Henning Fischer Koldemosevej 23

Nye medlemmer strømmer til Frederiksberg Lokalråd

Ved en fornyet medlemshvervning ved Super Brugsen, fik Frederiksberg Lokalråd 42 nye medlemmer, så medlemstallet kom helt op på 334. I rådet valgte vi at gøre lidt ekstra ud af medlem nr. 300 som blev Hanne Christiansen på Ahornvej, som på billedet får overrakt en buket blomster af rådets formand Finn Bagger.

(I mellemtiden er vi nu blevet 349 medlemmer)

Ren By

Læg pant på dåser – og vejsvin forbudt

Sådan kunne to opfordringer lyde efter at LBIs fodbolddrenge med forældre og Frederiksberg lokalråd i søndags samlede affald langs de tre indfaldsveje til Frederiksberg.

Som led i Ren-By kampagnen havde Frederiksberg Lokalråd kontaktet LBIs fodboldafdeling for at høre om afdelingen ville tjene lidt penge til fodboldarbejdet og samtidig medvirke til at gøre Frederiksberg lidt renere.

Kl. 10 mødte en lille flok energiske børn og voksne op ved LBIs klubhus. Efter strategien var lagt bevægede tre hold sig af sted godt forsynet med skraldeposer. Sorø kommune havde forinden slået græsrabatterne, sørget for poser og lovet at hente dem mandag på to opsamlingssteder – fint samarbejde med kommunen om denne sag.

Sådan en tur langs landevejen giver basis for en god snak om danskernes syn på naturen. Helt klart ser det ud til at mange finder naturen som et selvfølgeligt sted at smide cigaretskod, og ikke nok med det også cigaretkartonerne ryger samme vej.

”Når det tager 1000 år for en dåse at forgå i naturen, er det da dumt at nogle smider dem her” som en af børnene kommenterede det helt utrolige antal dåser der røg i sækkene. Større ting lå også i skovkanten. Vi fandt en gammel knallert, et gulvtæppe, en lænestol og mange andre ”spændende” efterladenskaber fra mennesker, som åbenbart mente, at de ikke behøvede at køre på genbrugsstationen.

De børn og voksne, der deltog i oprydningen, fik ved denne lejlighed indsigt i, hvordan nogle medborgere opfatter naturen, men de fik også en god oplevelse af i fællesskab at gøre noget godt for naturen og samtidig tjene penge til nye rekvisitter til fodboldtræningen.

I Frederiksberg lokalråd vil vi sige tak for hjælpen og håbe at endnu flere vil være med en anden gang.

Flere gør stærk – støt Frederiksberg Lokalråd

Bestyrelsesmedlemmer i Frederiksberg Lokalråd har i sommerens løb været rundt til borgerne på Frederiksberg. Formålet med turen var dels at informere om lokalrådets arbejde dels at få flere til gennem et medlemskab at bakke op om lokalrådets arbejde. Kun på den måde kan vi fremstå som en slagkraftig part i forhandlinger med Sorø kommune, både når det drejer sig om at få midler til bydelen og opbakning til de sager, som lokalrådet har på listen over kommende indsatsområder.

På turene rundt blev det også til en lille sludder, som vidner om tilfredshed med at nogle har taget fat på de opgaver, som helt åbenbart har ligget upåagtet hen. Flere har da også på stedet meldt sig ind og andre har givet tilsagn om deltagelse i rådets arbejde.

For at få opbakning til rådets initiativer ønsker vi flere medlemmer end de knap 250, vi har nu. Medlemskabet koster kun 50 kr. én gang for alle, og man betaler over netbank. Her p å hjemmesiden kan man se hvordan. Man kan også kontakte vores kasserer Jan Andersen, Kamillevej 3, telefon: 5783 2969, så vil han klare resten.

Det nytter…

Det er glædeligt at Sorø Kommune har lyttet til Lokalrådet, og fundet penge frem til at ændre på den trafikfarlige og grimme løsning man havde fået lavet i forbindelse med etablering af fodgængerovergang m.v. ved Brugsens flytning til Norgesvej.

Ligeledes glæder det os at se, at der, som ønsket af Lokalrådet arbejdes med flisebelagte fortove. Det er sådanne tiltag der giver en oplevelse af at bo et sted hvor kvalitet i er en selvfølge, der indtænkes i offentlige anlæg.

Lokalrådet har i lang tid arbejdet for en lovliggørelse af ”hullet i hækken”.

”Hullet i hækken” er den populære betegnelse for det sted som alle benytter, når de skal til Thorsvej og Odinsvej.

Lokalrådet har foreslået, at grusstien langs Krongårdsvej forlænges op til Skælskørvej, hvor der i forbindelse med den sydlige chikane / byport etableres en regulær forgængerovergang. Vest for Skælskørvej flyttes ”hullet i hækken” ca. 12 m mod syd og lovliggøres som en naturlig gennemgang til Thorsvej og Odinsvej samt til skolestien vest for Odinsvej. Denne løsning vil afhjælpe mange farlige situationer ved krydsning af Skælskørvej.

Det ser nu ud til at Sorø kommune vil drøfte vores forslag med politiet, og derefter give det en positiv politisk behandling.

Sidste nyt: Nyhedsservice – klik her

Fuld gang i kloakeringen

Så er de første huller gravet og de meter tykke betonrør lagt ned. Gravemaskinerne har været i gang på Feldskovvej i et par uger. Selv om det betyder at beboerne nogle dage ikke kan benytte deres indkørsel, har det ikke givet de store gener. Dagen i forvejen bliver der smidt sedler ind med meddelelse om hvor næste dags gravearbejde finder sted.

Det har dog vist sig at et sådan arbejde ikke er så ligetil. På Syrenvej har det været nødvendigt først at lægge nye vandrør, derefter skal gasledningerne flyttes og så til sidst kan kloakrørene lægges ned – ”Det kommer til at tage sin tid”, siger folkene på gravemaskinerne.

Imens er græsset ned til søen forvandlet til en byggeplads, men det skal nok blive godt engang.

vibeke lund