Referat – Årsmødet den 1. marts 2012

Frederiksberg Lokalråd
Årsmødet den 1. marts 2012 kl. 19.00 i Sogneladen ved Lynge Kirke
Dagsorden iflg. vedtægterne:
a. valg af dirigent
b. bestyrelsens beretning for det forløbne år – (kalenderår)
c. det reviderede regnskab fremlægges
d. debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi
e. behandling af indkomne forslag
f. valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen
g. fastsættelse af indmeldelsesgebyr
h. eventuelt
Ad a – valg af dirigent
Poul Hangler blev valgt som dirigent.
Ad b – bestyrelsens beretning for det forløbne år – (kalenderår)
Formanden Vibeke Lund afgav beretning for året 2011.
I årsberetningen omtalte Vibeke Lund følgende projekter:
 Byparken
 Næstvedvej
 Frederiksberg Skole
 Kræmmermarked
 Vej i rundskoven
 Hold din vej ren
 Hjemmesiden
 Afslutning, herunder antal medlemmer
Under beretningen blev Regions Sjællands Råstofplan, som er i offentlig høring indtil den 18. marts
2012, også nævnt.
Vibeke Lund afsluttede årsberetningen med at takke bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.
Se formandens beretning på lokalrådets hjemmeside.
I forbindelse med beretningen blev det nævnt, at lokalrådet i marts måned deltager i et møde med
Sorø Kommune om anvendelse af arealet, som ønskes anvendt til Bypark.
Næstvedvej indgik i en livlig debat, hvorunder ukrudt i bedene (tidsler), manglende pasning fra
kommunes side (græsset skal slås) mm. blev nævnt.2
I en beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2012 om ”Byforskønnelse i byrummet” er det
anført, at et restbeløb ”på 65.000 kr. tænkes brugt på rabatterne på Næstvedvej, Frederiksberg, hvor
en mislykket vedbendbeplantning udskiftes med en blanding af høje græsser og urter”.
Lokalrådet søger om midler til bl.a. beplantning i bedene, spørgsmålet er imidlertid om beplantning
bør høre under ”kommunen”
Lokalrådet har en løbende dialog med kommune om Næstvedvej og vil medtage de fremsatte idéer.
I beretningen nævnte Vibeke Lund under punktet Frederiksberg Skole, at hun den 27. februar
2012 deltog i et møde på skolen om igangsætning af et fælles initiativ – F.A.N. – Frederiksberg
arbejder narrativt, en del af et børneprojekt i Sorø Kommune. En folder (med et billede af Gerda
Østergaards obelisk) blev omdelt til orientering. Vibeke Lund nævnte endvidere, at hun ligeledes
har deltaget i møder i ”Vision2020 – gruppen”, en projektgruppe af forældre, som har arbejdet for at
få etableret en ny, fremtidssikret skole. På mødet blev der givet udtryk for stor tilfredshed med, at
Frederiksberg får en ny skole, som skal erstatte den pcb-ramte skole.
Ella Hilker oplyste, at Kræmmermarkedet ”kommer igen”. I forbindelse hermed blev muligheden
for et samarbejde, herunder et møde, mellem Butiksrådet og lokalrådet aftalt.
Efter Vibeke Lunds fremlæggelse og den efterfølgende debat blev årsberetningen herefter taget til
efterretning.
Ad c – det reviderede regnskab fremlægges
Kasserer Birgit Søefeldt gennemgik det reviderede regnskab for 201, som udviste en
bankbeholdning pr. 31. december 2011 på 14.811 kr.
Lokalrådet har haft en indtægt på 750 kr. i kontingentindbetalinger fra 15 nye medlemmer, udover
tilskud fra kommunen på 2.500 kr., samt en mindre renteindtægt på 15 kr.
Uover de løbende udgifter har lokalrådet haft udgifter på 8.062 kr. til en supplerende afregning mht.
udarbejdelse af projektforslag til Bydelsparken, 1.000 kr. til uddeling af foldere (LBI), samt 560 kr.
til indkøb af 10 stk. gribetænger. Regnskabet udviste et underskud på 9.312 kr.
Lokalrådets bankbeholdning var ved årets udgang 14.811 kr.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter enstemmigt blev godkendt.
Ad d – debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi
Vibeke Lund kom med en oversigt over det nye års handleplan, som indeholdt følgende projekter:
Byparken (opfølgning i samarbejde med Sorø Kommune), Næstvedvej (færdiggørelse af
forskønnelse og trafiksikkerhed), Frederiksberg skole (lokalrådet deltager i samarbejdet omkring
etablering af den nye Frederiksberg skole), Ryd op – Hold byen ren (udlevering af gribetænger og
opfølgning på hjemmesiden), Rundskoven (etablering af skovvejen), samt Frederiksbergprisen
(som ikke bliver uddelt hvert år).
Som tidligere nævnt deltager lokalrådet i et møde med Sorø Kommune mht. opfølgning af
Byparken.3
Mht. Frederiksberg skole oplyste Vibeke Lund, at man i 2020 – gruppen har foretaget fundraising
mht. etablering af en lejeplads (et åbent område). I forbindelse med skole blev forskellige trafikale
problemer i området debatteret, herunder evt. ændring af busrute, mulighed for en rundkørsel ved
Smedevej / skolen, samt ved udkørslen fra SuperBrugsen ved Skælskørvej / Grønnegården.
I forbindelse med Ryd op – Hold byen ren blev det oplyst, at gribetænger kan udleveres ved
henvendelse til Vibeke Lund.
Mht. hjemmesiden blev udsendelse af Nyhedsbreve efterlyst. Henning Fischer oplyste, at de
manglende nyhedsbreve ikke skyldtes en IT-fejl og lovede samtidig at få sagen bragt i orden.
Lokalrådet vil arbejde videre med mulighederne for stabilisering af stien i Rundskoven. I
forbindelse med omtalen af projektet, blev der fremsat et ønske om etablering af en ”undergang”
mellem Rundskoven og jernbanelinien.
Ad e – behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling på årsmødet.
Ad f – valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen
Fra den nuværende bestyrelse blev Henning Fischer, Tina Hyldegaard ,Vibeke Lund og Birgit
Søefeldt genvalgt.
Jørn-Ole Hesselvig og Malene Rasmussen blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
Poul Hangler blev genvalgt som revisor.
Ad g – fastsættelse af indmeldelsesgebyr
Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. person.
Ad h – eventuelt
Under punktet blev flere emner berørt, herunder bl.a.
 en busrute forbi SuperBrugsen, hvilket vil løse et problem for mange borgere.
 vedligeholdelse af de forskellige stier i området, herunder udbedring af Kirkestien
 en mulig overgang eller undergang ved banen i Rundskoven
Endvidere blev trafiksikkerheden drøftet, herunder blev der bl.a. stillet spørgsmål, om hvordan valg
til Trafiksikkerhedsrådet foregår, hvordan reglerne er, og hvordan man vælger, hvilke lokalråd (ud
af i alt 17), som skal være medlem. Lokalrådet vil få reglerne belyst.
Poul Hangler og Vibeke Lund afsluttede årsmødet med at takke medlemmerne for fremmøde, samt
god ro og orden.
Birgit Søefeldt
referent