Home » Bestyrelsesmøde 12/11-2019

Bestyrelsesmøde 12/11-2019

Sted: hos Henning Fischer, Koldemosevej 23

Til stede: Malene Rasmussen, Tina Hyldegaard, Susanne Jørgensen, Henning Fischer. Knud Christensen og Jørn-Ole Hesselvig

Dagsorden:

     
  1. Godkendelse af dagsorden, referat og Siden sidst
  2. Evaluering af cafémøde og opfølgning
  3. Økonomi, bilag fra Malene
  4. Budgetforliget, forslag fra Henning
  5. Ny ansøgning til Udviklingspuljen – legeplads
  6. Henvendelse vedrørende PR-film om Frederiksberg
  7. Projekt Kulturhus
  8. Planlægning af Årsmøde 30. januar 2020
  9. Eventuelt
     

Ad1 Godkendelse af dagsorden, referat og Siden sidst

Dagsorden for dette møde og referat fra mødet den 26. september 2019 godkendt.

Malene og Susanne har kommunikeret om vor hjemmesides administration og dens fremtid. Administrationen skal flyttes, den nuværende situation er fortsat uholdbar. Mere herom følger senere. Malene overvejer “et skriv” i det nye år om Lokalrådets håndtering af personfølsomme oplysninger.

Jørn-Ole orienterer om, at de 80.000 kr., som kommunen tidligere havde i budgettet til en trafikanalyse på Frederiksberg, nu er forsvundet ud i den blå luft.

Lokalrådet har modtaget en henvendelse om utrygge trafikale forhold i krydset Skælskørvej-Banevej. Henvendelsen vil indgå i Lokalrådets videre arbejde for forbedring af  trafiksikkerhed.

Ad2 Evaluering af cafémødet og opfølgning

Tilfredshed med fremmødet, 60 deltagere heriblandt et pænt antal byrådsmedlemmer. Der er udarbejdet 2 notater/referater fra mødet. Susanne tilbyder at sammenskrive materialet til et arbejdspapir/-katalog til videre brug.

Ad 3 Økonomi, bilag fra Malene

Af bilaget og Malenes mundtlige forklaring fremgår, at der fortsat er midler til disposition til initiativer. Tina kontakter Nisted Bruun med henblik på opfriskning af vort logo, Obelisken. Max 3.-4.000 kr.

Ad4 Budgetforliget, forslag fra Henning

Henning har udarbejde udkast til Lokalrådets bemærkninger til Budgetforliget. Fået Lokalrådets opbakning til at gå videre med processen. (Den 14. november er et flot skriv, Lokalrådets Åbne brev til byrådet, blevet afsendt).

Ad5 Ny ansøgning til Udviklingspuljen – legeplads

For at igangsætte planen for Frederiksberg Bypark vil Lokalrådet ansøge Udviklingspuljen om midler til at etablere dele af de i planen skitserede legeområder med 4 legepladsredskaber. Susanne og Tina forbereder en ansøgning, beløbet vurderes til 80-100.000 kr.

Ad6 Henvendelse om PR-film om Frederiksberg

Tina besvarer henvendelsen med et venligt afslag begrundet i de få interesserede bidragydere, der vil kunne findes på Frederiksberg.

Ad7 Projekt Kulturhus

Lokalrådet vil arbejde for, at Frederiksberg gamle Skole på Skolevej bør udvikle sig til et Kulturhus for lokalområdet, kunne eventuelt drives som en del af Værkerne.

Ad8 Planlægning af Årsmødet 30. januar 2020

Afholdes hos Skotte og Stentoft.

Som tidligere år med spisning kl. 18, pris 100 kr.

Foredrag kl. 19, Tina taler med Jesper Corfitzen om et foredrag om blomster og bier.

Derefter Årsmødet, hvor Lokalrådet giver kaffe og kage.

Annoncering – Tina.

Dirigent – Malene kontakter en mulig dirigent.

Vedtægtsændring – Henning og Jørn-Ole laver udkast til formulering.

Ad9 Eventuelt

Intet.

Ref.: Jørn-Ole