Home » Bestyrelsesmøde 27/8-2019

Bestyrelsesmøde 27/8-2019

Sted: hos Knud Christensen, Rødtjørnevej 10

Til stede: Malene Rasmussen, Tina Hyldegaard, Susanne Jørgensen, Knud Christensen og Jørn-Ole Hesselvig. Jeanette W. Olsen deltog i mødets pkt. 3

Afbud: Henning Fischer

Dagsorden:

     
  1. Siden sidst
  2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2019
  3. Indsigelse til forslag til Kommuneplan 2019-2030
  4. Picnicdag den 31. august 2019
  5. Planlægning af offentligt møde den 19. september 2019
  6. Økonomi
  7. Næste møde
  8. Eventuelt
     
     

Ad1 Siden sidst

Folkemødet den 17. august 2019 var en fugtig affære. Det regnede meget. Frederiksberg Lokalråd har næppe nogen væsentlig rolle i mulige fremtidige folkemøder.

Lokalrådenes nedsatte arbejdsgruppe – Henrik Nørgaard, Søren Hyldegaard, Flemming Kjærgaard og Jørn-Ole Hesselvig –  har afleveret udkast til høringssvar om trafik til forslag til Kommuneplan 2019-2030.  Der er fra lokalrådene ikke kommet kommentarer til udkastet, der herefter er indsendt.

Det næste fitness redskab er bestilt og opstilles inden længe.

En 42 meter høj mobilmast skal i følge Sorø Avis opstilles i vort område. Kommunen foreslog opstilling i området mellem Klokkergården og Smedeparken og har modtaget 317 protest-underskrifter imod denne placering. Derfor har kommunen besluttet en 3 måneders høringsperiode i hvilken kommunen opfordrer grundejerforeninger og lokalråd til at opnå enighed om mastens placering. Lokalrådet skal formenlig afgive høringssvar.

Ad2 Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2019

Referatet fra mødet godkendes.

Ad 3 Indsigelse til forslag til Kommuneplan 2019-2030

Jeanette Olsen deltog i dette punkt. Skitserne til indhold af en indsigelse drøftedes. Jeanette indvilgede i at udarbejde et oplæg til videre bearbejdning i Lokalrådet. (Efterfølgende har Jeanette afleveret et fyldigt oplæg, som efter små korrektioner nu er indsendt.)

Ad4  Picnicdag den 31. august 2019

Malene repræsenterer Lokalrådet på Picnicdagen. To familier har tilmeldt sig. Tina sørger for bestilling af det nødvendige antal  picnickurve hos  kommunen.

Ad5 Planlægning af offentligt møde den 19. september 2019 Kl. 19.00

Mødet kaldes også: “Frederiksberg bobler” eller “19.19.19”

Hvad vil vi med Frederiksberg??

 • Trafik
 • Boligudvikling,
 • Udvikling af institutioner mv.
 • Masteplacering
 • Andet?

Der planlægges korte, korte oplæg fra forskellige personer om initiativer på Frederiksberg, og derefter er det hensigten, at der i mindre grupper skal arbejdes med forslag m.m.

Oplægsholdere bliver/kunne være:

 • Borgmester
 • Udvalgsformand
 • Skoleinspektør
 • Skotte&Stentoft
 • Repræsentant for unge
 • Poul og Vibeke
 • Jørn-Ole- måske??
 • Flere??

Tina er tovholder og sørger for annonce.

Malene, Tina mfl. sørger for Flipover, posters, tuscher

Hvad med pc, fremviser, lærred??

Ad6  Økonomi

Malene udleverede økonomioversigt. Indtægter på 16.358 kr. Allerede disponerede udgifter på 10.311 kr. Restbeløbet på 6.047 kr. anses sammen med vor bankbeholdning fra 2018 på 7.536 kr. for at kunne matche årets planlagte aktiviteter.

Ad7 Næste møde

Hos Tina, Thorsvej 36, den 26. september 2019 kl. 19.00.

Ad 8 Eventuelt

Der afholdes “Frivillig fredag” den 27. september hos VKST.

Vi mener fortsat, at den gamle skole på skolevej kunne blive til et kulturhus for Frederiksberg.

Susanne undersøger mulighederne for at administrationen af vores hjemmeside flyttes, idet den nuværende situation er uholdbar!!

Ref.: Jørn-Ole