Home » Bestyrelsesmøde 4/3-2019

Bestyrelsesmøde 4/3-2019

Sted: hos Malene Rasmussen, Tømrerparken 87

Til stede: Malene Rasmussen, Tina Hyldegaard, Susanne Jørgensen, Henning Fischer, Knud Christensen og Jørn-Ole Hesselvig

Dagsorden:

  0. Konstituering
  1. Siden sidst
  2. Evaluering af Årsmødet
  3. På kælkebakken ved Krongården er der plantet hybenroser, henvendelse fra medlem om fjernelse af disse
  4. Drøftelse af evt. Borgermøde om udviklingen på Frederiksberg
  5. Dialogmødet 13. marts
  6. Forskningen døgn
  7. Økonomi og Vedligeholdelse af Fitnessbanen
  8. Genbru gsplads
  9. Eventuelt
  10. Næste møde

Indledningsvis besluttedes ovennævnte dagsorden.

Ad0 Konstituering

Formand: Tina

Kasserer: Malene

Webmaster: Susanne

Sekretær: Jørn-Ole.

Ad1 Siden sidst

Invitation til “Danmark For Målene”, vedrørende FNs verdensmål. Der bliver afholdt 6 møder herom i Sorø Kommune i perioden maj – september. Tina svarer, at Lokalrådet finder initiativet fint, men Lokalrådet deltager ikke.

Invitation til “Kultur og Fritidspolitik”. Invitation til 4 samtaleaftener i marts – april. Som Lokalråd deltager Lokalrådet ikke, måske vil enkelte lokalrådsmedlemmer deltage som enkeltpersoner.

Hjemmesiden. Malene har nu sørget for, at vi får en samlet regning for gl. og  ny hjemmeside. Det besluttedes, at også bestyrelsesreferater fremover lægges på hjemmesiden.

Ad2 Evaluering af Årsmødet

Referatet fra årsmødet godkendes.

Traditionen gennem flere år med 3-delingen: Spisning, Foredrag og Årsmødet, findes fortsat tilfredsstillende og vil blive søgt videreført.

Formandens beretning, de tilhørende power points samt Jørn-Oles power points lægges på hjemmesiden. Power points fra foredraget tilhører “Ka’ du huske” og vil ikke komme på vores hjemmeside.

Ad 3 På kælkebakken ved Krongården er der plantet hybenroser, henvendelse fra medlem om fjernelse af disse

Efter det oplyste er flere blevet forrevet i kontakt med stedets hybenroser. Jørn-Ole kontakter kommunen og foreslår den tornede og stikkende bevoksning fjernet.

Ad4  Drøftelse af evt. Borgermøde om udviklingen på Frederiksberg

Et borgermøde søges afholdt torsdag den 19. september kl. 19.00 på Frederiksberg Skole. Tina kontakter skolen vedrørende lokale og byrådspolitikere, der så får mulighed for at give deres svar på Frederiksbergs fremtidige udvikling og den fremtidige trafikbetjening af området.

Ad5 Dialogmødet 13. marts

Tina og Malene deltager.

Ad6 Forskningens døgn

Igen i år i uge 17/18  afholdes Forskningen døgn, og igen vil Lokalrådet søge at arrangere et foredrag.

Vi har 3 emner i kikkerten, i prioriteret rækkefølge: Privatøkonomi, Verdens målene, Seniorbofællesskaber. Malene booker til mandag den 29. april. Samme model som de seneste 2 gange. Spisning kl. 18, foredrag kl. 19. Afholdes hos Lottes Spisested, Norgesvej 7.

Ad7 Økonomi og Vedligeholdelse af Fitnessbanen

Malene udleverede økonomioversigt. Indtægter på 16.100 kr. Allerede disponerede udgifter på 5.400 kr. Restbeløbet på 10.700 kr. anses for at kunne matche årets planlagte aktiviteter.

Leverandøren af vore fitness redskaber er fremkommet med tilbud på vedligeholdelse af redskaberne.

Her og nu finder vi ikke, der er behov for vedligeholdelse. Behovet vurderes igen senere.

Ad8 Genbrugsplads

Der er forlydender om, at Genbrugspladsen i Pedersborg skal ændres. Det foreslås, at Lokalrådet i denne anledning foreslår etableret er grenplads på Frederiksberg, således en masse trailerkørsel med haveaffald fra Frederiksberg til Pedersborg kan undgås. Henning udarbejder forslag til henvendelse til affaldsselskabet.

Ad 9 Eventuelt

Orientering om 2 foredrag på Værkerne med Diabetesforeningen som arrangør:

9. april, “Når livet er for fedt” ved Henrik R. Jensen og

24. april, “Fedme og diabetes”.

Ad 10 Næste møde

Mandag den 2. september 2019 kl. 19.00 hos Knud Christensen, Rødtjørnevej 10.

Ref.: Jørn-Ole