Trafiksikkerhedsplan 2021-2026

Sorø Kommune har i mail af 23. februar 2021 meddelt, at Kommunens Trafiksikkerhedsplan 2017-2021 nu skal opdateres og inviteret Lokalrådet til at komme med input til det forestående arbejde.

Nedenfor er oplistet Frederiksberg Lokalråds input til arbejdet med Trafiksikkerhedsplan 2021-2026.

I Trafiksikkerhedsplan 2017-2021 nævnes, at skolevejsundersøgelsen fra 2010 bør opdateres. Lokalrådet har ikke hørt om en ny opdatering. Såfremt opdateringen fortsat mangler, vil Lokalrådet foreslå en skolevejsundersøgelse gennemført som en del af Trafiksikkerhedsplan 2021-2026.

Generel forbedring af vejafmærkning i kryds i den ældre del af Frederiksberg. I flere vejkryds mangler hajtænder efter asfaltering. Trafikanter kan i disse kryds være i tvivl, om der er højre vigepligt eller ubetinget vigepligt. Vi må medgive, at der i 2020 – efter flere års venten – blev rettet op på forholdet i flere kryds, men der mangler fortsat nogle.

Grusstien fra Frederiksberg til fodgængerfeltet på Skælskørvej er ret meget benyttet. Stien er uden belysning. Lokalrådet foreslår stien belyst.

Lokalrådet ønsker at nævne de 2 lokaliteter, der allerede er med i Trafiksikkerhedsplan 2017-2021, uden der i perioden er foretaget forbedringer i krydsene:

7.2.14 Krydset Skælskørvej/Banevej

7.2.15 Krydset Skælskørvej/Næstvedvej

De trafikale problemer i de to kryds er udmærket beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen, hvortil der henvises.

Frederiksberg Lokalråd har tidligere gjort opmærksom på, at påSkælskørvej, syd for Liselund  rundkørslen, slutter cykelstierne på Skælskørvej umotiveret brat og leder cyklisterne ud på kørebanen. Cykelstierne burde videreføres mod syd, mindst til Krongårdsvej.

Frederiksberg Lokalråd har også tidligere gjort opmærksom på uheldige trafikale forhold i krydset Smedevej/Smedeparken og det nærliggende fodgængerfelt. Vi har foreslået, at geometrien i kryds og fodgængerfelt “strammes op” eller analyseres med henblik på forbedringer. (Det har bekymret Lokalrådet, at en ledningsentreprenør i nu over et halv år, har kunne anvende tilgrænsende arealer til en rodet oplagsplads, således krydset har fremstået endnu mere løst i sin geometri.)

Mere Smedevej

Langs Smedevej, overfor den igangværende byggemodning af Rørstensgården, har entreprenører, der formodentlig arbejder med byggemodningen, gennem lang tid haft diverse jorddepoter grænsende til Smedevej. Transport til og fra dette depot sker uden særlig afmærkning og uden afrensning af kørebanen. Der ligge konstant jord på kørebanen og i vådt føre er forbikørsel at sammenligne med kørsel i utrolig beskidt og glat sæbe.

Mere Skælskørvej

I mere end et halvt år tid har der på Skælskørvej været arbejdet med nedlægning af fjernvarmeledninger mv. Arbejdet har givet anledning til mange trafikale gener, som trafikanterne tålmodigt har affundet sig med og på underfundig vis, på trods af ofte misvisende afmærkning,  kommet helskindet igennem.

Lokalrådet vil henstille til Kommunen, at Kommunen drager omsorg for, at entreprenører, der arbejder på det kommunale vejnet, afmærker vejarbejder i overensstemmelse med gældende afmærkningsbestemmelse og ikke efter forgodtbefindende.

Udrulning af fibernet

I forbindelse med udrulning af fibernet i 2019 og 2020 blev der gravet i stort set alle veje på Frederiksberg. Også i denne sammenhæng var afmærkning af gravearbejdet mange steder fraværende eller misvisende, ihvertfald ikke i overensstemmelse med bestemmelserne på området.

Frederiksberg Lokalråd vil foreslå, at Sorø Kommune i Trafiksikkerhedsplan 2021-2026 indføjer, at der i Kommunen afsættes tilstrækkelige ressourcer til, at Kommune kan efterleve sin pligt som vejbestyrelse til at føre tilsyn med ledningsejere og deres arbejder på det kommunale vejnet, for herved at skabe bedre trafiksikkerhed.

Der foreslås også, at der afsættes ressourcer til overfor lodsejer at påtale, hvor meget fyldige hække har bredt sig ud på fortovsarealer, så passage  vanskeliggøres, og oversigt i kryds forsvinder.

Frederiksberg Lokalråd vil gerne ved et videomøde supplere og uddybe de oplistede forhold.