Home » Vedtægter

Vedtægter

§1. Navn og afgrænsning af området:
a. navn: Frederiksberg Lokalråd – Sorø.
b. afgrænsning: mod nord ved Borgmesterens øje, mod syd ved Skælskørvej/Klokkegårdsvej, mod øst ved Sorø Sønderskov og mod vest ved Smedevej/ Parnasvej.

§2. Medlemskab:
Som medlem kan optages enhver borger med fast bopæl på Frederiksberg og som er fyldt 16 år, samt foreninger hjemmehørende på Frederiksberg. Udmeldelse finder sted ved fraflytning, eller ved henvendelse til formanden.

§3. Lokalrådets formål er at søge indflydelse, skabe opmærksomhed om og tage initiativer på områder som:
a. planlægning og projektering af nye boligområder,
b. trafikforhold, herunder spørgsmål om trafiksikkerhed, cyklestier, fortove og kollektiv trafik m.v.,
c. den fysiske planlægning, herunder udlægning og indretning af rekreative arealer,
d. forsyningen af offentlige tilbud på det kulturelle og sociale område,
e. øvrige områder af almen interesse for Frederiksberg.

§4. Årsmøde:
Lokalrådets øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse finder sted med 14 dages varsel på lokalrådets hjemmeside/ www.frederiksbergraad.dk, ved opslag i SuperBrugsen, i Netto og ved eventuel omtale i dagspressen. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før. Årsmødet afvikles med følgende dagsorden:
a. valg af dirigent
b. bestyrelsens beretning for det forløbne år – (kalenderår)
c. det reviderede regnskab fremlægges
d. debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi
e. behandling af indkomne forslag
f. valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen
g. fastsættelse af indmeldelsesgebyr
h. eventuelt
Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved stedfortræder eller fuldmagt.

§5. Bestyrelse:
På årsmødet vælges min. 5 og max. 10 bestyrelsesmedlemmer. Blandt de valgte konstituerer man sig med en formand og en kasserer. Herudover kan bestyrelsen, efter behov – blandt lokalrådets medlemmer – udpege en WEB-master, en PR-ansvarlig, suppleanter eller andre til varetagelse af særlige opgaver. Denne udpegning finder sted, for den periode der skønnes nødvendig.

§6. Økonomi:
a. Der betales ved indmeldelse et indskud på 50 kr. Herefter kan der ikke opkræves kontingent. Udgifter til administration og drift skal begrænses mest muligt, og skal kunne finansieres af de indbetalte indskud, af eventuel sponsorstøtte og frivillige bidrag. Der kan ikke udbetales nogen form for honorar, diæter eller rejsegodtgørelse. Indskud kan ikke tilbagebetales. b. Lokalrådets kasserer er bemyndiget til overfor trediemand at tegne Lokalrådet ved oprettelse og administration af bankkonti med tilhørende dankort og netbank. (Ikke optagelse af lån).

§7. Særlige forhold:
Der kan ikke indkaldes til ekstraordinært årsmøde. Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på årsmødet. Opløsning af Frederiksberg Lokalråd kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på 2 på hinanden følgende årsmøder. Ved en opløsning af Frederiksberg Lokalråd fordeler bestyrelsen egenkapitalen til almene formål i området.

§1b vedtaget på ordinært årsmøde hos Skotte og Stentoft, Stationspladsen 1, torsdag den 30. januar 2020.
Bestyrelse: Tina Hyldegaard, Henning Fischer, Malene Rasmussen, Susanne Jørgensen, Knud Christensen, Jørn-Ole Hesselvig